Obwieszczenie i decyzja o lokalizacji celu publicznego-budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej Play- Kawnice

GPiB.6733.3.2020                                                                                                      Golina, dnia 03.02.2021 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania na wniosek Pełnomocnika Szymona Siwińskiego przedstawiciela firmy KLM System Firma Usługowo-Handlowa, ul. Piasta 6/12, 62-025 Kostrzyn Wlkp., działającego w imieniu i na rzecz P4 Spółka z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3027 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w miejscowości Kawnice, na działce nr 401/2 Obręb Kawnice, gmina Golina.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7), w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golinie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie.

Z uwagi na wprowadzone ograniczenia dotyczące obsługi w Urzędzie Miejskim w Golinie pytania i wnioski można zgłaszać drogą mailową na adres urzędu golina@golina.pl lub na skrzynkę ePUAP: /Golina/SkrytkaESP.

W razie pytań prosimy również o kontakt telefoniczny pod numer telefonu: 632418095 wew. 248  i 249.

 

GPiB.6733.3.2020                                                                                                           Golina, dnia 03.02.2021 r.

 

 

DECYZJA NR 3/2020

 

      Na podstawie art. 50, ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 4; ust. 2; pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.)

 

Po rozpatrzeniu wniosku

P4 Spółka z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

 

ODMAWIAM

ustalenia inwestycji celu publicznego

 

Rodzaj inwestycji

 

Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3027 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

 

Lokalizacja

województwo wielkopolskie

powiat Koniński

gmina Golina

obręb geodezyjny Kawnice działka nr ewid. 401/2  

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 20.03.2020 r. na wniosek Pełnomocnika Szymona Siwińskiego przedstawiciela firmy KLM System Firma Usługowo-Handlowa, ul. Piasta 6/12, 62-025 Kostrzyn Wlkp., działającego w imieniu i na rzecz P4 Spółka z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3027 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w miejscowości Kawnice, na działce nr 401/2, obręb Kawnice, gmina Golina. 

O wszczęciu postępowania w niniejszej sprawie inwestor oraz właściciele nieruchomości zostali skutecznie powiadomieni pismem z dnia 01.04.2020 r. Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania strony zawiadomiono także w drodze obwieszczenia nr GPiB.6733.3.2020 z dnia 01.04.2020 r., poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Golinie przy ul. Nowej 1 oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Golina w zakładce Obwieszczenia, ogłoszenia różne.

Inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody - Dyrektywa Ptasia PLB300002 Dolina Środkowej Warty, Dyrektywa Siedliskowa PLH300009 Ostoja Nadwarciańska.

Burmistrz Goliny postanowieniem znak: GPiB.6733.3.2020 z 25.05.2020 r. nałożył obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu dokumentów; o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej ustawa OOŚ.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 05.08.2020 roku znak: WPN-I.43.40.2020.PK.4 postanowił nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3027B na terenie dz. o nr ewid.401/2 w m. Kawnice, gm. Golina.

W uzasadnieniu do Postanowienia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdził, że uwzględniając lokalizację planowanego przedsięwzięcia w obrębie terenów zmienionych antropogenicznie (zabudowa zagrodowa i użytki rolne), a także mając na względzie rodzaj i charakter oddziaływań generowanych na etapie realizacji i eksploatacji oraz charakter i skalę inwestycji uznano, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002, w tym w szczególności nie pogorszy stanu siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono ww. obszar Natura 2000, nie pogorszy jego integralności i powiązań z innymi obszarami. Z uwagi na lokalizację inwestycji poza miejscem występowania gatunków, siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 ostoja Nadwarciańska PLH300009, uwzględniając niewielki stopień zajętości terenu pod realizację inwestycji, a także brak zamierzeń powodujących intensyfikację zagrożeń dla tego obszaru uznano, ze realizacja inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Nadwarciańska. PLH300009, w tym w szczególności nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych, gatunków i ich siedlisk, dla których ochrony wyznaczono ww. obszar Natura 2000, nie pogorszy jego integralności i powiązań z innymi obszarami.

Po zapoznaniu się z Informacjami zawartymi w obwieszczeniu z dnia 01.04.2020 (sygnatura GPiB.6733.3.2020) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wpłynęły sprzeciwy mieszkańców okolicznych terenów dotyczące lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3027 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w miejscowości Kawnice, na działce nr 401/2 Obręb Kawnice, gmina Golina.

Mieszkańcy wyrazili stanowczy protest przeciwko budowie stacji bazowej telefonii komórkowej we wskazanej lokalizacji i wnioskowali o odmowę wydania decyzji o lokalizacji.

Argumentowali to:

-      Zachowaniem dotychczasowego ładu przestrzennego miejscowości.

-      Troską o swoje zdrowie, a przede wszystkim o zdrowie swoich dzieci, obawiając się, że parametry techniczne planowanej inwestycji nie będą utrzymywane w toku jej użytkowania.

-      Degradacja walorów estetycznych wspólnej przestrzeni w perspektywie wielu lat.

-      Zniszczeniem krajobrazu, będącego jedną z największych zalet najbliższej okolicy i stanowiącej o jej atrakcyjności. Posadowienie stalowego masztu tuż obok budynków zwłaszcza, że stacja ma zostać ulokowana na obszarze Powidzko - Bieniszewsklego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który stanowi najważniejsze ogniwo ekologiczne systemu ochrony ze względu na: największą w rejonie koncentrację walorów przyrodniczych, krajoznawczych i rekreacyjnych.

-      Spadkiem wartości nieruchomości, który może dochodzić: nawet do kilkudziesięciu procent, ekonomiczne skutki posadowienia masztu telekomunikacyjnego w ich bezpośrednim sąsiedztwie oznaczają obniżenie atrakcyjności położonych tu nieruchomości, a tym samym obniżenie ich wartość rynkowych.

-      Obawą przed piorunami. Badania potwierdzają, że wieża telekomunikacyjna zwiększa ryzyko wystąpienia wyładowania atmosferycznego ponad dwukrotnie, w porównaniu z obszarem odległym o 2~5 km od wieży. Wobec potencjalnego wzrostu możliwości wystąpienia wyładowań w najbliższej okolicy wieży, pojawia się kwestia bezpieczeństwa lokalnych zabudowań i instalacji. W przypadku wyładowania atmosferycznego w sąsiedztwie budynku, często w jego instalacjach indukuje się wysokie napięcie, które poważnie uszkadza lub nawet niszczy sprzęt elektroniczny i elektryczny. Niestety nie wszystkie nieruchomości wyposażone są instalacje odgromowe obiektu i bezpieczniki przepięciowe.

-      Lokalizacja inwestycji będzie miała wpływ na walory krajobrazowe i krajoznawcze. Kilkaset metrów od planowanej inwestycji znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach. Posadowienie obiektu przewyższającego o kilkanaście metrów wysokość kościoła zdominuje południową i zachodnią panoramę Kawnic.

-      W końcu kwestia najważniejsza i daleko wykraczająca poza partykularne interesy - zagrożenie dla siedlisk dzikiego ptactwa będącego pod ścisłą ochroną, znajdującego się w pobliżu nieruchomości.

Pismem z dnia 27.08.2020 r. strony zostały zawiadomione o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym sprawy.

W dniu 14 września 2020 roku została wydana decyzja Nr 3/2020 znak GPB.6730.3.2020 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3027 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w miejscowości Kawnice, na działce nr 401/2, obręb Kawnice, gmina Golina.

W toku postępowania organ zweryfikował dane wskazane w dokumencie „Kwalifikacja przedsięwzięcia” w zakresie parametrów anten w odniesieniu do wyznaczonych przez inwestora miejsc dostępnych dla ludności poprzez dokonanie ustaleń i pomiarów w ramach oględzin nieruchomości/wizji terenowej oraz dokonanie ustaleń na podstawie posiadanych danych, w tym zawartych w mapach z informacjami geodezyjnymi.

Wnioskowaną inwestycje będzie stanowiła wieża stalowa o wysokości do 63,0 m npt. z antenami, zlokalizowana w odległości ok. 50 m od granicy najbliższego siedliska rolniczego, tj. mniejszej niż wysokość wieży, co może w przypadku poważnej awarii - katastrofy budowlanej, zagrozić życiu i mieniu mieszkańców.

Burmistrz Goliny po przeanalizowaniu sprawy, biorąc pod uwagę zapisy zawarte w art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obejmujące konieczność uwzględnienia wymagań ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, nie miał podstaw do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego określonego we wniosku inwestora.

P4 Spółka z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa od powyższej decyzji wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie w dniu 23 października 2020 roku po rozpatrzeniu odwołania orzekło uchylić w całości zaskarżoną decyzję i przekazać organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie w decyzji nr SKO – ZP – 4160/151/2020 z dnia 23.10.2020 r. uznało, iż Burmistrz Goliny naruszył prawo wydając decyzję na nieuprawnionych przesłankach, nie przeprowadzając postępowania zgodnego z przepisami Rozdziału 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Burmistrz Goliny, zawiadomieniem znak: GPB.6730.3.2020, z dnia 07.12.2020 r. poinformował strony postępowania o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. inwestycji.

W toku postępowania Organ ponownie dokonał analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

W dniu 09.11.2020 r. pismem znak GPiB.6733.3.2020 wezwano Pełnomocnika Szymona Siwińskiego przedstawiciela firmy KLM System Firma Usługowo-Handlowa, ul. Piasta 6/12, 62-025 Kostrzyn Wlkp., działającego w imieniu i na rzecz P4 Spółka z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, do złożenia wyjaśnień, czy moc anten planowanych do zainstalowania w ramach wnioskowanego przedsięwzięcia nie kumuluje się wzajemnie lub z innymi urządzeniami wytwarzającymi pole elektromagnetyczne, które w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia już funkcjonują.

Pismem znak KLM/259/11/2020 z dnia 25.11.2020 roku (data wpływu 30.11.2020 r.) Pełnomocnik Szymon Siwiński przedstawiciel firmy KLM System Firma Usługowo-Handlowa, ul. Piasta 6/12, 62-025 Kostrzyn Wlkp., działający w imieniu i na rzecz P4 Spółka z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, złożył następujące wyjaśnienia:

Przepis § 2 ust. l pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko stanowi, że: ,,Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się (. .. ) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300.000 Mlh, w których równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi:

a) nie mniej niż 2.000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 100 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

b) nie mniej niż 5.000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 150 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

c) nie mniej niż 10.000 W, a miejsca dostępne dla ludności :znajdują się w odległości nie większej niż 200 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

d) nie mniej niż 20.000 W"

- przy czym równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny także w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się realizowana lub zrealizowana inna instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub radiolokacyjna.

Przepis § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko stanowi, że: "Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się (..) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 7, z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300.000 MHz, w których równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż:

a) 15 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują. się w odległości nie większej niż 5 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

b) 100 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 20 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

c) 500 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 40 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

d) 1.000 W; a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 70 m od środka elektrycznego, wasi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

e) 2.000 W; a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 150 m i nie mniejszej niż 100 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

f) 5.000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 200 m i nie mniejszej niż 150 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

g) 10.000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 300 m i nie mniejszej niż 200 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny".

- przy czym równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny także w przypadku. gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się realizowana lub zrealizowana inna instalacja radiokomunikacyjną, radionawigacyjna lub radiolokacyjna.

W § 2 i § 3 powołanego rozporządzenia wymieniono w sposób wyczerpujący przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Z analizy § 2 ust. 1 pkt 7 tego rozporządzenia (przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) i § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia (przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) wynika, że aby uznać jakiekolwiek przedsięwzięcie stanowiące instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0.03 MHz do 300,000 MHz, za przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, albo za, przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, należy bezsprzecznie stwierdzić, że w osi głównej wiązki promieniowania danej anteny, która to odległość ma być liczona od środka elektrycznego anteny, występują miejsca dostępne dla ludności.

W przywołanych wyżej przepisach § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymieniono w sposób wyczerpujący przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Przepisy te jako wartość służącą kwalifikacji wskazują jedynie równoważną moc promieniowaną izotropowo dla konkretnej anteny, nie odnosząc się do kształtowanego w jej otoczeniu natężenia pola elektromagnetycznego. Odległość miejsc dostępnych dla ludności od środka elektrycznego anteny, czyli od miejsca będącego środkiem układu współrzędnych, względem którego wyznaczono charakterystykę promieniowania anteny, to odcinek prostej, którą wyznacza się w osi głównej wiązki promieniowania anteny. Przy wyznaczaniu przedmiotowej odległości należy uwzględnić zarówno kierunek (azymut) głównej wiązki promieniowania anteny, jak i jej pochylenie (tilt). Tym samym kluczową kwestią przy kwalifikacji instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych jest zidentyfikowanie, czy w odległościach wskazanych przepisami rozporządzenia w linii prowadzonej w wiązce promieniowania występują miejsca dostępne dla ludzi.

Ponadto zgodnie z powołanymi powyżej przepisami rozporządzenia równoważna moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny nawet w sytuacji, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się inna realizowana lub zrealizowana instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna i radiolokacyjna. Tym samym każda antenę traktuje się jako indywidualną instalacje i ż tego powodu nie dokonuje się sumowania mocy anten (superpozycji pól) zarówno z innymi antenami przedmiotowej stacji bazowej, jak i stanowiących element innych instalacji radiokomunikacyjnych. Przepis ten należy traktować jako lex specialis w stosunku do § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia - inaczej nie miałby on w zakresie „przy czym równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny także w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się realizowana lub zrealizowana inna instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna ·lub radiolokacyjna" żadnej zawartości normatywnej. Jeżeli ustawodawca dopuszczałby możliwość sumowania parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju, to nie zawierałby jednoznacznego zapisu „przy czym równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny także w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się realizowana lub zrealizowana inna stacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub radiolokacyjna”.

Jednocześnie wskazując na fakt, że w przypadku wnioskowanej inwestycji po zsumowaniu mocy w obrębie danego azymutu (anten skierowanych w jednym azymucie) wypadkowe EIRP tych anten wynosi 1929W. -Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1839) dla EIRP =1929W rozpatrujemy wektor o długości 70m (§ 3 ust. 1 pkt 8d), który został uwzględniony w przedłożonej do wniosku kwalifikacji.

W wyroku z dnia 27 lutego 2019 roku o sygnaturze akt II OSK 945/17 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że ”Sąd orzekający w tej sprawie podziela stanowisko zaprezentowane przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 grudnia 2016 r., II OSK 708/15 (LEX nr 2191015), w którym stwierdzono iż tzw. "Kwalifikacja przedsięwzięcia" nie jest dowodem, na którym można byłoby stwierdzić, czy przedmiotowa inwestycja wymagała uprzednio przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W tym bowiem zakresie kluczowe jest ustalenie odległości miejsc dostępnych dla ludności od środka elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania anteny. Oznacza to konieczność, po pierwsze, ustalenia jaki charakter ma nieruchomość, na której realizowana jest inwestycja telekomunikacyjna, po drugie, jaki mają charakter nieruchomości sąsiednie znajdujące się w stosownej odległości od środka elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania anteny. W przywołanym wyroku wywiedziono ponadto, że kwestia oddziaływania pola elektromagnetycznego wymaga uwzględnienia maksymalnego możliwego emitowania tego pola z urządzenia, maksymalnego możliwego pochylenia osi wiązki promieniowania, ukształtowania terenu oraz istniejącego i potencjalnego zagospodarowania. W przypadku inwestycji, która dotyczy różnych grup anten o różnej mocy powinna być uwzględniona kumulacja pól elektromagnetycznych tak aby można w ogóle dokonać jakiejkolwiek kwalifikacji przedmiotowej inwestycji w odniesieniu do § 2 ust. 1 pkt 7 i § 3 ust. 1 pkt 8 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Takie stanowisko prezentowane jest także w innych orzeczeniach (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia: 1 grudnia 2015 r., II OSK 801/14; 10 maja 2018 r., II OSK 2877/17; 29 maja 2018 r., II OSK 1570/18, 22 listopada 2018 r., II OSK 2902/16, wszystkie publik. CBOSA).

Nie jest trafny zarzut błędnej wykładni § 2 ust. 1 pkt 7 oraz § 3 ust. 1 pkt 8 rozp. RM z 2010 w zw. z art. 124 ust. 2 uPoś polegającą na przyjęciu, iż przez zwrot "miejsca dostępne dla ludności", którym posługuje się ustawodawca w wyżej wspomnianych normach prawnych należy rozumieć miejsca, na których może choćby potencjalnie powstać zabudowa, a nie aktualny stan zagospodarowania terenu. W tym zakresie Sąd w tym składzie podziela stanowisko wyrażone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 października 2015 r., II OSK 323/14 (LEX nr 1987210), gdzie wskazano, że oceniając oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko trzeba mieć na uwadze nie tylko jaka legalna zabudowa istnieje w chwili obecnej, ale również jaka zabudowa może powstać w przyszłości zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. W przywołanym wyroku podkreślono, że ustawodawca mówiąc o miejscach dostępnych dla ludności, nie zastrzega, że chodzi o miejsca dostępne dla ludności w danym momencie, w dacie składania przez inwestora wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji. A jeśli przepis nie określa cezury czasowej dla dokonania oceny, czy dane miejsce jest miejscem dostępnym dla ludności, to należy przyjąć, że ustawodawca mówiąc w art. 124 ust. 2 uPoś o miejscach dostępnych dla ludności ma na uwadze nie tylko miejsca dostępne dla ludzi w dacie składania przez inwestora wniosku, ale także w przyszłości - przy uwzględnieniu obowiązującego porządku prawnego, w tym aktów prawa miejscowego oraz istniejących w obrocie prawnym decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stanowisko powyższe Sąd orzekający w przedmiotowej sprawie przyjmuje jako własne,……”

W dniu 17.12.2020 r. wpłynęło pismo strony postępowania administracyjnego z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących anten projektowanych na przedmiotowej inwestycji, w szczególności o podanie:

-      Ilości projektowanych anten radiolinii, azymutów na jakie będą skierowane, mocy promieniowania poszczególnych anten, kątów ich nachylenia;

-      Parametrów katalogowych projektowanych anten sektorowych – producenta i modeli.

Pismo z zapytaniami strony postępowania zostało przekazane do Pełnomocnika Szymona Siwińskiego przedstawiciela firmy KLM System Firma Usługowo-Handlowa, ul. Piasta 6/12, 62-025 Kostrzyn Wlkp., działającego w imieniu i na rzecz P4 Spółka z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

Na zadane pytania, pismem znak KLM/01/01/2021 z dnia 04.01.2021 roku (data wpływu 08.01.2021 r.) Pełnomocnik Szymon Siwiński udzielił wyjaśnień i oświadczył, iż wszelkie niezbędne dane dotyczące inwestycji objętej wnioskiem zostały przedstawione w załączonej do wniosku Kwalifikacji Przedsięwzięcia.

Na pytanie o parametry anten parabolicznych Pełnomocnik wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami istnienie bądź nieistnienie anten radioliniowych nie ma wpływu na kwalifikację inwestycji pod kątem jej oddziaływania na środowisko. Wyłączona jest spod badania emisja radiolinii, o czym prawodawca wprost postanowił w obowiązujących przepisach, zaś moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej anteny – także w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się realizowana lub zrealizowana inna instalacja radiokomunikacyjna.

Pełnomocnik wskazał również, iż nie widzi podstaw na etapie pozyskiwania decyzji lokalizacyjnej udzielania szczegółowych informacji odnośnie do producenta i modeli anten sektorowych, które zostaną wykorzystane przy budowie stacji bazowej nr KON3027.

Pismo z udzielonymi wyjaśnieniami na zadane pytania w piśmie z dnia 17.12.2020 r. zostało przekazane zarówno do strony występującej o udzielenie wyjaśnień oraz do pozostałych stron postępowania.

W odpowiedzi na udzielone informacje przez Pełnomocnika Szymona Siwińskiego przedstawiciela firmy KLM System Firma Usługowo-Handlowa, ul. Piasta 6/12, 62-025 Kostrzyn Wlkp., działającego w imieniu i na rzecz P4 Spółka z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, w dniu 19.01.2021 r. wpłynęło kolejne pismo strony postępowania administracyjnego z wnioskiem o udostępnienie dodatkowych informacji dotyczących projektowanych anten.

Organ prowadzący postępowanie otrzymał od Pełnomocnika Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, w której wskazano, że „Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, urządzenia instalacji radiokomunikacyjnej stanowiące wyposażenie stacji bazowych, nie wprowadzają zanieczyszczeń do gleby, powietrza ani nie zanieczyszczają wód powierzchniowych zarówno w okresie montażu, jak również funkcjonowania i likwidacji  urządzeń wschodzących w skład stacji bazowych.

Przedmiotowe urządzenia instalacji radiokomunikacyjnej nie wymagają ogrzewania, a co za tym idzie nie będą negatywnie oddziaływać na powietrze atmosferyczne. Nie stanowią także zagrożenia dla zasobów wodnych, ponieważ nie wymagają zasilania w wodę oraz odprowadzania ścieków. Jedyną formą oddziaływania urządzeń instalacji radiokomunikacyjnej, wschodzących w skład stacji bazowej, może być:

 • pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, promieniowane przez zestaw anten nadawczych, w bardzo bliskiej przestrzeni wokół zestawu antenowego. W przypadku urządzeń teletechnicznych, będących urządzeniami elektronicznymi małej mocy, zasilanymi z sieci niskiego napięcia, emisja pola elektromagnetycznego z ich wnętrza jest pomijana, ponieważ urządzenia te są zamknięte w obudowach ekranujących, uszczelnionych pod względem elektromagnetycznym i nie stanowią dodatkowych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, zagrażającego zdrowiu i życiu przebywających w okolicy ludzi,
 • wytwarzanie odpadów na etapie montażu, eksploatacji i demontażu,
 • hałas urządzeń sterujących.”

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia została opracowana m.in. na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, w związku z powyższym organ uznał za bezzasadne wzywanie Wnioskodawcy o udzielanie wyjaśnień do pisma strony postępowania administracyjnego z dnia 19.01.2021 r.

Zawiadomieniem nr GPiB.6733.3.2020 z dnia 21.01.2021 r. zgodnie z art. 10 k.p.a., przy uwzględnieniu art. 79a k.p.a., strony postępowania zostały poinformowane o zakończeniu postępowania. Obwieszczenie Burmistrza Goliny o zakończeniu postępowania nr GPiB.6733.3.2020, z dnia 03.02.2020 r. zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczeniu w BIP Urzędu Miejskiego w Golinie oraz poprzez wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie. Zgodnie z art. 53, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym strony postępowania zostały również zawiadomione na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Po przeanalizowaniu zebranego w niniejszej sprawie materiału Organ wskazuje, jak poniżej.

Właściwy organ w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje analizy:

 1. warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych;
 2. stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Planowana inwestycja jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).

Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na gruntach rolnych klasy RVI, RV, Br-RVI i  nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolne.

Inwestycja jest realizowana na terenie:

-      nie wymagającym uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

-      nie objętym ochroną konserwatorską;

-      nie zlokalizowanym w granicach terenu górniczego;

-      nie zlokalizowanym na obszarze udokumentowanych złóż kopalin;

-      nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

-      nie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych;

-      nie zlokalizowanym w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;

-      objętym formą ochrony przyrody.

 

Wnioskowaną inwestycje będzie stanowiła wieża stalowa o wysokości do 63,0 m npt z antenami, zlokalizowana w odległości ok. 50 m od granicy najbliższego siedliska rolniczego, tj. mniejszej niż wysokość wieży, co może w przypadku poważnej awarii - katastrofy budowlanej, zagrozić życiu i mieniu mieszkańców. Poczucie zagrożenia oraz niepewności, ciągły długotrwały stres związany z możliwą awarią masztu stanowią czynniki, które będą oddziaływać negatywnie na okolicznych mieszkańców inwestycji. Najważniejsze jest bowiem bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, a dopiero w dalszej kolejności potrzeba realizacji inwestycji telekomunikacyjnych.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę zapisy zawarte w art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obejmujące konieczność uwzględnienia wymagań ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, należało orzec jak w sentencji.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz na brak społecznej akceptacji Burmistrz Gminy zdecydował o wydaniu ponownej decyzji odmownej ws. ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3027 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w miejscowości Kawnice, na działce nr 401/2, obręb Kawnice, gmina Golina.

Dla w/w przedsięwzięcia Organ prowadzący postępowanie stanął na stanowisku, że na przeszkodzie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego stoi w głównej mierze interes osób trzecich. Zgodnie z art. 54 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) w decyzji powinny być zwarte rozstrzygnięcia dotyczące ochrony interesów osób trzecich. W przedmiotowej sprawie Organ bada zasadność lokalizacji planowanej inwestycji w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz zagrodowej, mając na uwadze protest społeczny.

Ponadto zgodnie z art. 7 kodeksu postępowania administracyjnego obowiązkiem Organu prowadzącego postępowanie jest podjęcie wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Tym bardziej, że konsekwencją przewidywanych skutków ekonomicznych mogą być pozwy sądowe wobec Gminy.

Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej operatora sieci Play w bliskim sąsiedztwie zabudowań mieszkaniowych zaproponowana przez inwestora nie jest w stanie zagwarantować warunków dotyczących ochrony osób trzecich.

Po rozpatrzeniu powyższych okoliczności należało orzec jak w sentencji decyzji.

 

Projekt decyzji sporządził mgr inż. arch. Marian Lis członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów wpisany pod numerem WP-0116.

 

 

POUCZENIE

 

 1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załączniki:

 1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.
 2. Wynik analizy

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania administracyjnego
 2. a/a

 

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji  nr GPiB.6733.3.2020 z dnia 03.02.2021 r. 

 

CZĘŚĆ TEKSTOWA WYNIKÓW ANALIZY FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA OBSZARZE ANALIZOWANYM

 

W związku z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce o nr ewidencyjny nr 401/2 Obręb Kawnice, gmina Golina, dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 293 ze zm.) i w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r., nr 164, poz. 1588), dokonano analizy wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

I. ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO i PRAWNEGO TERENU, NA KTÓRYM PRZEWIDUJE SIĘ REALIZACJĘ INWESTYCJI:

 

1)    lokalizacja - działka nr 401/2 Obręb Kawnice, gmina Golina,

-        planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na obszarze, na którym nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego może nastąpić na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.)

2) wnioskodawca - Pełnomocnik Szymon Siwiński przedstawiciel firmy KLM System Firma Usługowo-Handlowa, ul. Piasta 6/12, 62-025 Kostrzyn Wlkp., działający w imieniu i na rzecz P4 Spółka z o.o. ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa,

3) charakterystyka inwestycji przedłożonej we wniosku: budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KON3027 wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.

a)        wieża stalowa o wysokości do 63,0 m npt z antenami:

-        3 anteny sektorowe typu AS25 _I pracujące w paśmie 900 MHz, skierowane na azymut 20° 120° i 270°; wys. zaw. 58,5111 npt, maks. pochylenie 10° (mechaniczne i elektryczne łącznie); El RP pojedynczej anten)' 101 LO W,

-        3 anteny sektorowe typu AS26_2 pracujące w paśmie 800 MHz, skierowane na azymut 20°, 120° i 270°; wys. zaw. 58,5111 npt, maks. pochylenie 10" (mechaniczne i elektryczne łącznie); EIRP pojedynczej anteny 208,0 w 

-        3 anteny sektorowe typu AS26_2 pracujące w paśmie 800/1800 MHz, skierowane na azymut 20°, 1200 i 270°; wys. zaw. 58,5111 npt, maks. pochylenie 100 (mechaniczne i elektryczne łącznie); El RP pojedynczej anteny 71 0,0 W,

-        niezbędna liczba anten radiolinii MW dla potrzeb transmisji,

-        zestaw modułów wyniesionych RRU dla potrzeb obsługi ww. anten sektorowych,

b)       szafa techniczna o maks. wym. (wys/szer/gł) 2,00m x 0,90m x 0,90m – zestaw bezobsługowych szaf technicznych typu outdoor;

c)       estakada kablowa pomiędzy szafami a wieżą stalową;

d)       powierzchnia przekształcana w wyniku realizacji przedsięwzięcia wynosi 144 m².

4) istniejące zagospodarowanie terenu - działka nr 401/2 Obręb Kawnice, gmina Golina zabudowana jest budynkami w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym

Zabudowa i zagospodarowanie sąsiednich działek wg załącznika mapowego.

 

II. ANALIZA WARUNKÓW i ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY, WYNIKAJĄCYCH z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH:

 

1) analiza sąsiedniej zabudowy w zakresie funkcji terenu: obiekt infrastruktury technicznej inwestycja nie zmienia głównej funkcji terenu.

2) analiza sąsiedniej zabudowy w zakresie linii zabudowy - nie dotyczy.

3) analiza wskaźnika wielkości powierzchni nowej zabudowy - nie dotyczy.

4) analiza szerokości elewacji frontowej - nie dotyczy.

5) analiza wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki - nie dotyczy.

6) analiza kąta nachylenia dachu, wysokości głównej kalenicy, układu połaci dachowych, kierunku głównej kalenicy w stosunku do frontu działki - nie dotyczy.

7) analiza dostępu do drogi publicznej:

-        dostęp do drogi publicznej - nie jest wymagany.

8) warunki wynikające z zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody:

-        na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów– Obszar Powidzko-Bieniszewski;

-        Dyrektywa Ptasia PLB300002 Dolina Środkowej Warty;

-        Dyrektywa Siedliskowa PLH300009 Ostoja Nadwarciańska

9) analiza w zakresie spełnienia przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161):

-        część działki nr 401/2 objętej planowanym zamierzeniem inwestycyjnym jest gruntem rolnym klasy RV i nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, stosownie do przepisów art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

10) warunki wynikające z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

-        część działki nr 401/2 obręb geodezyjny Kawnice, gmina Golina nie jest objęta ochroną na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 282)

11) warunki wynikające z ochrony interesów osób trzecich:

-        inwestycja nie może pozbawić dostępu do drogi publicznej,

-        inwestycja nie może pozbawić możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności,

-        inwestycja nie może spowodować uciążliwości przez hałas, wibracje, promieniowanie, zakłócenia elektryczne,

-        inwestycja nie może spowodować zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby jeżeli zostaną określone warunki regulujące odprowadzanie ścieków bytowych oraz składowania i unieszkodliwiania odpadów.

 Załącznik mapowy do analizy