DODATKOWY nabór rachmistrzów terenowych POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

INFORMACJA

 O  OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

BURMISTRZ GOLINY
Gminny Komisarz Spisowy

 Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. (Dz.U z 2019 r. poz.1728)

ogłasza dodatkowy nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020 r.

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego    w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Golina

1.  Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

 • być osobą pełnoletnią,
 • zamieszkiwać na terenie  gminy Golina,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.  Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawiera procedura naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r. ( zał. nr 1)

3.Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

 • Formularz osobowy na kandydata na rachmistrza terenowego (zał. nr 2),
 • Oświadczenie dla kandydata na rachmistrza terenowego (zał. nr 3),
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał.  nr 4)

4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie  z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.”  w terminie od dnia 25.08.2020 r. do 28.08.2020 r. Adres do doręczeń: Urząd Miejski   w Golinie ul. Nowa 1.

5. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela  Anna Górzna Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego w Golinie  pod numerem telefonu   63  2418 095 wew. 260.

                                                                                                                         /-/ Mirosław Durczyński

                                                                                                 Burmistrz Goliny

                                                                                                   Gminny Komisarz Spisowy

 

 

 

Załączniki

 1. Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.
 2. Formularz osobowy na kandydata na rachmistrza terenowego,
 3. Oświadczenie dla kandydata na rachmistrza terenowego,
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe.
 5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.