Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola "Baśniowy Dworek" w Golinie

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 ze zm.) unieważniam konkurs na Dyrektora Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Golinie.

Treść zarządzenia w załączeniu

Burmistrz Goliny

/-/ Mirosław Durczyński

 


 

Zarządzenie Nr 7/2020

Burmistrza Goliny

z dnia 18 luty 2020 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola „Baśniowy Dworek"
z Oddziałami Integracyjnymi w Golinie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 63 ust. 1-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2017 r. poz. 1587) Burmistrz Goliny zarządza co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola „Baśniowy Dworek"
z Oddziałami Integracyjnymi w Golinie

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Informację o ogłoszeniu o konkursie umieszcza się na:

1)      tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golinie,

2)      stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Golina,

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Goliny.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Goliny

Mirosław Durczyński

Załącznik:

Treść Zarządzenia

Klauzula informacyjna