OGŁOSZENIE o zamówieniu Zp.271.4.2019 - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego

Gmina Golina: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 300 000,00 zł
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Ogłoszenie nr 550012-N-2019 z dnia 2019-05-21 r 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi
do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Golina, krajowy numer identyfikacyjny 31101905900000, ul. ul. Nowa  1 , 62-590 Golina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51,
e-mail inwestycje@golina.pl, faks 63 241 80 95 wew. 232.
Adres strony internetowej (URL): www.golina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.golina.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.golina.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego
w kwocie 3 300 000,00 zł
Numer referencyjny: Zp.271.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie: 3 300 000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta złotych 00/100). Rodzaj waluty kredytu: kredyt złotówkowy. Nie dopuszcza się możliwości rozliczeń w walutach obcych. Spłata kredytu następować będzie w ratach, wg. harmonogramu spłaty kredytu określonego w poniższej tabeli nr 1, przy czym przyjmuje się, że jeśli termin spłaty raty kredytu przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy,
za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy
z zastrzeżeniem, że jeżeli 31 grudzień danego roku jest dniem ustawowo wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się ostatni dzień roboczy przed tym dniem. Tabela nr 1. Harmonogram spłaty kapitału: a) 2019 - okres karencji, b) 2020: Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): 30 marca 25 000,00 30 czerwca 25 000,00 30 września 25 000,00 30 grudnia 25 000,00 c) 2021: Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): 30 marca 25 000,00 30 czerwca 25 000,00 30 września 25 000,00 30 grudnia 25 000,00 d) 2022: Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): 30 marca 25 000,00 30 czerwca 25 000,00 30 września 25 000,00 30 grudnia 25 000,00 e) 2023: Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): 30 marca 200 000,00 30 czerwca 200 000,00 30 września 200 000,00 30 grudnia 200 000,00 f) 2024: Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): 30 marca 200 000,00 30 czerwca 200 000,00
30 września 200 000,00 30 grudnia 200 000,00 g) 2025: Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): 30 marca 200 000,00 30 czerwca 200 000,00 30 września 200 000,00 30 grudnia 200 000,00 h) 2026: Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): 30 marca 150 000,00 30 czerwca 150 000,00 30 września 150 000,00
30 grudnia 150 000,00 UWAGA: W celu obliczenia ceny oferty, należy przyjąć terminy spłat kredytu podane w Tabeli nr 1. Do obliczenia ceny należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z 30.04.2019 roku. Zamawiający informuje, że wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia ceny udzielenia kredytu rzeczywistą liczbę dni występujących w danym roku (365 - 366). 2. Wykonawca udzieli zamawiającemu kredytu w pełnej wysokości, tj. w kwocie: 3 300 000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych 00/100), w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2026 roku, przy czym pobranie kredytu będzie następowało transzami, w miarę zaistnienia potrzeby płatniczej zamawiającego. Wykonawca uruchomi środki kredytu zgodnie z dyspozycją/dyspozycjami zamawiającego, składanymi do wykonawcy, bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu. Wypłata transzy/transz kredytu nastąpi w terminie ................. dnia/dni*, od daty złożenia wykonawcy, osobiście, za pośrednictwem fax-u bądź elektronicznie, pisemnej dyspozycji zamawiającego o uruchomienie kredytu, w określonej w tej dyspozycji kwocie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części kredytu, niewykorzystania przyznanego kredytu w pełnej wysokości oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.  4. W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu, będącego następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, sporządzony zostanie aneks do umowy kredytowej. 5. Udostępnienie kredytu nastąpi poprzez przelanie na rachunek bieżący zamawiającego, tj.: w Banku Spółdzielczym
w Koninie Oddział w Golinie, nr 37 8530 0000 0700 0619 2000 0010. 6. Oprocentowanie kredytu określone w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 1M plus marża banku (dodatnia lub ujemna).
O każdej zmianie oprocentowania wynikającej ze zmiany stopy referencyjnej WIBOR 1M, wykonawca powiadomi zamawiającego w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała. 7. Spłata kredytu będzie zabezpieczona w następujący sposób: weksel własny in blanco z wystawienia zamawiającego wraz z deklaracją wekslową.
8. Kredyt nie może być obciążony innymi kosztami niż wymienione w siwz. wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem opłat i prowizji, które będą ustalone w umowie. 9. Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę skarbnika pod treścią umowy kredytowej, na wekslu i deklaracji wekslowej. 10. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia wykonawcy, które zostanie doręczone osobiście, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż na 7 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. 11. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości wykonawca dokona rekalkulacji odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie zamawiającego o wysokości odsetek za bieżący okres obrachunkowy w ciągu 2 (dwóch) dni od daty otrzymania przez wykonawcę pisemnego powiadomienia o wcześniejszej spłacie. 12. W przypadku dokonania przez zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. 13. Kwota spłaconego kredytu ani kwota przedterminowo spłacona nie podlega ponownemu wykorzystaniu. 14. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany terminów oraz czasookresu spłat kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zmiany terminów oraz czasookresu spłaty kredytu będą dokonywane w ramach okresu kredytowania i nie przekroczą daty 31.12.2026 roku. 15. Na rachunkach zamawiającego w bankach, nie ciążą zajęcia egzekucyjne. 16. Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań w bankach. 17. W Gminie Golina nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 18. Wobec Gminy Golina nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne wszczynane na wniosek banków. 2. Dokumenty i informacje przydatne dla wykonawcy przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego, tj.: 2.1. Uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Golinie na rok 2019 wraz z załącznikami, dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej zamawiającego www.golina.pl; 2.2. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2027, zwana dalej WPF, zawierająca prognozę kwoty długu i spłat na rok 2019 i lata następne, dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej zamawiającego www.golina.pl; 2.3. Uchwała Nr SO-0951/19/D/5/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Golina na 2019 rok; 2.4. Uchwała Nr SO-0951/35/P/5/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Golina; 2.5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu - zostanie udostępniona Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2026-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
   2026-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.), o którym mowa w art. 36 ustawy lub inny dokument równoważny (czyli potwierdzający prawo działania w Polsce, jeśli art. 36 nie dotyczy). W przypadku banku państwowego należy załączyć pisemne oświadczenie, że Bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo warunku udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do siwz; pełnomocnictwo
(jeśli dotyczy)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:  Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki,
na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin uruchomienia kredytu 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wykonawca jest obowiązany zapoznać się z istotnymi postanowieniami umowy oraz wprowadzić ich treść do umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dopuszcza się, w porozumieniu
z wykonawcą, wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie niepowodującym zasadniczych zmian przedstawionych warunków niekorzystnych dla zamawiającego. Wzór istotnych postanowień umowy stanowi załącznik nr 3 do siwz. 2. Przyjęcie istotnych postanowień umowy stanowi jeden z warunków przyjęcia oferty. 3. Zamawiający podpisze umowę
z wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych
w siwz, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 5 dni, zgodnie z art. 94 ust. 2 Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Goliny, mający swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, www.golina.pl, golina@golina.pl, tel. (63) 2418 095; 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Golinie, jest p. Andrzej Andrzejewski, e-mail: iod8@wp.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 300 000,00 zł, nr Zp.271.4.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej ustawa Pzp; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych,
o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz)do pobrania

Załączniki do siwz - do pobrania

Uchwała Nr SO-0951/19/D/5/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości finansowania deficytu budżetu Gminy Golina na 2019 rok - do pobrania

Uchwała Nr SO-0951/35/P/5/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Golina - do pobrania

Golina, 24.05.2019 r.


Odpowiedzi
na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 300 000,00 zł


Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie:
"1. Prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 10.06.2019r."
Odpowiedź:
Zgodnie ze zmianą siwz i ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia z 24.05.2019r.
Pytanie:
"2. Czy Zamawiający dopuszcza aby podstawę uruchomienia środków stanowiła pisemna dyspozycja wypłaty środków składana przez Zamawiającego na wzorze wybranego Wykonawcy przedmiotowego zamówienia? Jeżeli nie, to na podstawie jakiego dokumentu będą wypłacane środki."
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie:
"3. Prosimy o potwierdzenie że okres kredytowania trwa do dnia 30.12.2026r. tj. do dnia spłaty ostatniej raty kapitałowej"
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie:
"4. Prosimy o potwierdzenie, że środki z kredytu zostaną wykorzystane do dnia 31.12.2019r. włącznie"
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie:
"5. Prosimy o informację, czy odsetki mają być naliczane i płatne w okresach kwartalnych jak raty kapitałowe) czy w okresach miesięcznych? Czy ma być karencja w spłacie odsetek?"
Odpowiedź:
Zgodnie z ustępem 7 załącznika nr 3 do siwz (Istotne postanowienia umowy).
Pytanie:
"6. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w ostatnim okresie obrachunkowym odsetki były naliczane do dnia spłaty kredytu i płatne wraz z ostatnią ratą kapitałową"
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie:
"7. W nawiązaniu do pkt 3.1.11. SIWZ w przypadku przedterminowej spłaty części lub całości kredytu, czy Zamawiający wyraża zgodę aby wymagało to złożenia przez Gminę wniosku z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 14-dniowym), tak aby Bank mógł przeprocedować wnioskowaną zmianę harmonogramu i sporządzić aneks do umowy kredytu? Wskazany w SIWZ 2-dniowy termin jest niemożliwy do spełnienia."
Odpowiedź:
Tak. Zgodnie ze zmianą siwz i ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia z 24.05.2019r.
Pytanie:
"8. Czy przy sporządzaniu symulacji spłat kredytu i odsetek na potrzeby oferty, należy zmienić wskazane w SIWZ terminy spłaty rat kapitałowych i odsetkowych jeżeli termin spłaty przypada na dzień wolny od pracy lub sobotę?"
Odpowiedź:
Nie. 
Pytanie:
"9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku naliczenia przez Bank prowizji z tyt. udzielenia kredytu, prowizja będzie płatna w całości od kwoty kredytu niezależnie czy kredyt zostanie wypłacony w całości czy w transzach."
Odpowiedź:
Prowizja naliczona od udzielonego kredytu będzie płatna od wypłaconych transz.
Pytanie:
"10. Prosimy o informację, czy powiadomienia o odsetkach które mają być przekazywane Gminie na 3 dni robocze przed terminem spłaty odsetek mają być wysyłane na adres e-mail Gminy czy listownie drogą pocztową?"
Odpowiedź:
Elektronicznie na adres e-mail.
Pytanie:
"11. Prosimy o sprostowanie, że zmiany terminów spłat oraz czasookresu spłaty kredytu
w ramach okresu kredytowania mają nie przekraczać daty 30.12.2026r., a nie jak wskazano do daty 31.12.2026r. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem w SIWZ, ostatnia rata kapitałowa jest płatna do 30.12.2026r., więc okres kredytowania jest do 30.12.2026r."
Odpowiedź:
Zgodnie ze zmianą siwz i ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia z 24.05.2019r.

Pytanie:
"12. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):"
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie:
"13. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe
w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):"
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie:
"14. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa   program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych."
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie:
"15. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków."
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie:
"16. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):"
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie:
"17. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała
o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)."
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie:
"18. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:
a) wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):
b) wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
c) wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):
d) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):
e) wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):"
Odpowiedź:
1) ad. 18 lit a): 10 474 625,00 zł;
2) ad. 18 lit b): 0,00 zł
3) ad. 18 lit c): 0,00 zł
4) ad. 18 lit d): 0,00 zł
5) ad. 18 lit e): 0,00 zł
Pytanie:
"19. Prosimy o wskazanie jaki jest stopień realizacji dochodów ze sprzedaży majątku planowanego na 2019r."
Odpowiedź:
0,00.
Pytanie:
"20. Prosimy o wyjaśnienie innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu planowanych na 2019r. w kwocie 1 mln zł."
Odpowiedź:
Planowana pożyczka na realizację projektu pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru K OSI".
Pytanie:
"21. Prosimy o udostępnienie sprawozdań budżetowych za 4Q2018r. oraz 1Q2019r."
Odpowiedź:
Sprawozdania do pobrania w załącznikach.
Pytanie:
"22. Czy Gmina posiada wg obecnego stanu należności wymagalne i zobowiązania wymagalne? Jeżeli tak to prosimy o wyjaśnienie kwot i przyczyn ich powstania."
Odpowiedź:
Należności wymagalne: 2 358 398,15 zł, z tytułu podatków i opłat lokalnych. Przyczyny: niewypłacalność dłużników. Zamawiający nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Pytanie:
"23. Prosimy o udostępnienie aktualnego zaświadczenia o wyborze Burmistrza Gminy."
Odpowiedź:
Zaświadczenie - do pobrania w załącznikach.
Pytanie:
"24. Prosimy o zestawienie zobowiązań gminy (kredyty, pożyczki, obligacje) ze wskazaniem instytucji finansowej, typu długu, terminu zawarcia umowy, kwoty aktualnego zadłużenia, terminu ostatecznej spłaty."
Odpowiedź:
Zobowiązania ze wskazaniem instytucji finansowej, typu długu, terminu zawarcia umowy, kwoty aktualnego zadłużenia, terminu ostatecznej spłaty :
1) BGK, kredyt długoterminowy, 02.09.2010r. - 15.09.2020r., 854 250,00 zł, 15.09.2020r.;
2) BPS, kredyt długoterminowy, 07.11.2016r. - 30.06.2022r., 1 822 500,00 zł, 30.06.2022r.;
3) BS, kredyt długoterminowy, 28.12.2017r. - 30.12.2022r., 950 000,00 zł, 30.12.2022r.;
4) BGK, kredyt długoterminowy, 11.09.2018r. - 30.12.2022r., 4 300 000,00 zł, 30.12.2022r.;
5) RBS, kredyt długoterminowy, 21.12.2018r. - 30.12.2022r., 800 000,00 zł, 30.12.2022r.


Załączniki (1) - do pobrania

Odpowiedzi zestaw 1 - do pobrania

Golina, 24.05.2019r.

Zmiana treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 300 000,00 zł.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej ustawa Pzp, którego treść brzmi:
"W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej..." oraz ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym: "jeżeli
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia powadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający: zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych..."   
 W związku z udzielonymi odpowiedziami na zapytania dotyczące realizacji ww. przedmiotu zamówienia, oraz dokonane w związku z tym zmiany w siwz, a także z uwagi na konieczność udzielenia wykonawcom niezbędnego, dodatkowego czasu na wykonanie przedmiotu zamówienia i prawidłowe przygotowanie ofert, zamawiający wprowadza zmiany do treści siwz, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla wykonawców:
1. ppkt. 3.1.2. siwz otrzymuje brzmienie:
3.1.2. Wykonawca udzieli zamawiającemu kredytu w pełnej wysokości, tj. w kwocie: 3 300 000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych 00/100), w okresie od dnia podpisania umowy
do 30.12.2026 roku, przy czym pobranie kredytu będzie następowało transzami, w miarę zaistnienia potrzeby płatniczej zamawiającego. Wykonawca uruchomi środki kredytu zgodnie
z dyspozycją/dyspozycjami zamawiającego, składanymi do wykonawcy, bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu. Wypłata transzy/transz kredytu nastąpi w terminie ................. dnia/dni*, od daty złożenia wykonawcy, osobiście, za pośrednictwem fax-u bądź elektronicznie, pisemnej dyspozycji zamawiającego o uruchomienie kredytu, w określonej w tej dyspozycji kwocie.
2. pkt 3.1.11. siwz otrzymuje brzmienie:
3.1.11. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości wykonawca dokona rekalkulacji odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie zamawiającego o wysokości odsetek za bieżący okres obrachunkowy w ciągu
14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez wykonawcę pisemnego powiadomienia
o wcześniejszej spłacie.
3. pkt 3.1.14. siwz otrzymuje brzmienie:
3.1.14. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany terminów oraz czasookresu spłat kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zmiany terminów oraz czasookresu spłaty kredytu będą dokonywane w ramach okresu kredytowania i nie przekroczą daty 30.12.2026 roku.
4. pkt 4. siwz otrzymuje brzmienie:
Termin wykonania zamówienia: 30/12/2026
5. pkt 12.1. lit b siwz otrzymuje brzmienie:
b) termin składania ofert: do dnia 10/06/2019r., do godz. 10:00.
6. ppkt 12.2. lit b) siwz otrzymuje brzmienie:
b) termin otwarcia ofert: 10/06/2019r., o godz. 10:15.
7. ustęp 2. załącznika nr 3 do siwz (Istotne postanowienia umowy), otrzymuje brzmienie:
2. Wykonawca (Bank) udzieli Zamawiającemu (Kredytobiorcy) kredytu w pełnej wysokości,
tj. w kwocie: 3 300 000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych 00/100), w okresie od dnia podpisania umowy do 30.12.2026 roku, przy czym pobranie kredytu będzie następowało transzami, w miarę zaistnienia potrzeby płatniczej Zamawiającego (Kredytobiorcy). Wykonawca (Bank) uruchomi środki kredytu zgodnie z dyspozycją/dyspozycjami Zamawiającego (Kredytobiorcy), składanymi do Wykonawcy (Banku), bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu. Wypłata transzy/transz kredytu nastąpi w terminie ........................ dnia/dni*, od daty złożenia Wykonawcy (Bankowi) przez Zamawiającego (Kredytobiorcę), osobiście, za pośrednictwem fax-u bądź elektronicznie, pisemnej dyspozycji uruchomienia kredytu, w określonej w tej dyspozycji kwocie.
8. ustęp 11. załącznika nr 3 do siwz (Istotne postanowienia umowy), otrzymuje brzmienie:
11. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości Wykonawca (Bank) dokona rekalkulacji odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje
w formie pisemnej Zamawiającego (Kredytobiorcę) o wysokości odsetek za bieżący okres obrachunkowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Wykonawcę (Bank) pisemnego powiadomienia o wcześniejszej spłacie.
9. ustęp 17. załącznika nr 3 do siwz (Istotne postanowienia umowy), otrzymuje brzmienie:
17. Zamawiającemu (Kredytobiorcy) przysługuje prawo do zmiany terminów oraz czasookresu spłat kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zmiany terminów oraz czasookresu spłaty kredytu będą dokonywane w ramach okresu kredytowania i nie przekroczą daty 30.12.2026 roku.
 Pozostała treść siwz i załączników nie ulega zmianie.
 Z uwagi na zmiany treści siwz, prowadzące do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 550012-N-2019 z dnia 2019-05-21 r., zamawiający na zasadzie art. 12a ust. 1 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, do 10/06/2019 r., do godziny 10:00.
  Nadmienić należy, iż wykonawcy są zobowiązani do przygotowania ofert z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do siwz niniejszym dokumentem z dniem 24/05/2019 r., które są obowiązujące
w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

Zmiana siwz - do pobrania

Ogłoszenie nr 540103033-N-2019 z dnia 24-05-2019 r.

Golina:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 550012-N-2019
Data: 21/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Golina, Krajowy numer identyfikacyjny 31101905900000, ul. ul. Nowa  1, 62-590  Golina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51, e-mail inwestycje@golina.pl, faks 63 241 80 95 wew. 232.
Adres strony internetowej (url): www.golina.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8)
W ogłoszeniu jest: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2026-12-31
W ogłoszeniu powinno być: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2026-12-30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-31, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-10, godzina: 10:00,

Ogłoszenie - do pobrania

Golina, 27.05.2019 r.

Odpowiedzi
na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 300 000,00 zł

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie:
"W związku z ogłoszonym przetargiem na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.300.000,00 zł. zwracam się z prośbą o doprecyzowanie celu kredytu (czy celem jest pokrycie planowanego deficytu budżetu?).
Jednocześnie proszę o dołączenie następujących dokumentów:
1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok ubiegły.
2. Uchwała Rady o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi.
3. Uchwały RIO:
- w sprawie opinii o sprawozdaniu organu wykonawczego z wykonania budżetu za 2 lata poprzednie i rok bieżący,
- w sprawie opinii o projekcie budżetu,
- w sprawie opinii  o Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu.
4. Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, udzielonych poręczeniach, wyemitowanych papierach wartościowych."
Odpowiedzi:
Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
1) ad. pkt 1.: sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok ubiegły - do pobrania
w załącznikach do odpowiedzi na zapytania (zestaw 2);
2) ad. pkt 2.: Uchwała Rady o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi - do pobrania w załącznikach
do odpowiedzi na zapytania (zestaw 2);
3) ad. pkt 3, tiret 1: Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu organu wykonawczego
z wykonania budżetu za 2 lata poprzednie i rok bieżący - do pobrania w załącznikach
do odpowiedzi na zapytania (zestaw 2);
4) ad. pkt 3, tiret 2: Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu - do pobrania
w załącznikach do odpowiedzi na zapytania (zestaw 2);
5) ad. pkt 3, tiret 3: Uchwała RIO w sprawie opinii  o Wieloletniej Prognozy Finansowej - do pobrania
w załącznikach do odpowiedzi na zapytania (zestaw 2);
6) ad. pkt 3, tiret 4: Zgodnie z ppkt 3.2.5. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7) Ad. pkt 4:
Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 24.05.2019r. (odpowiedź na pytanie 24).

Załączniki do odpowiedzi na zapytania (zestaw 2) - do pobrania

Odpowiedzi zestaw 2 - do pobrania 

Golina, 27.05.2019 r.

Odpowiedzi
na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 300 000,00 zł

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
"...zwraca się z prośbą o udzielenie informacji zawartych w załączniku do niniejszego pisma.
CZĘŚĆ I - SYTUACJA EKONOMICZNO - FINANSOWA JST"
Pytanie:
"1. Podmioty, których JST jest udziałowcem/akcjonariuszem (nazwa podmiotu; REGON; Wartość udziałów [w tys. PLN]; % udziałów w kapitale podmiotu);"
Odpowiedź:
Nazwa podmiotu REGON Wartość udziałów
[w PLN] % udziałów w kapitale podmiotu
Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu 250680024 701 332,61 zł 696 udziałów
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Sp. z o.o. w Koninie 301719592 5 000,00 zł 5 udziałów
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie 301636890 374 190,86 zł 748 udziałów
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie 310508690 30 610,00 zł 10 akcji
Pytanie:
"2. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe wystawione przez JST i na jej zlecenie (Podmiot, za który udzielono poręczenia/gwarancji; Beneficjent poręczenia/gwarancji; Rodzaj poręczenie lub gwarancji; Ostateczny termin spłaty; Aktualne zaangażowanie):"
Odpowiedź:
Brak.
Pytanie:
"3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych przez JST (Podmiot/osoba, której udzielono pożyczki; Data udzielenia pożyczki; Ostateczny termin spłaty pożyczki; Kwota udzielonej pożyczki [w tys. PLN]):"
Odpowiedź:
Brak.
Pytanie:
"4. Zobowiązania inne niż z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (w tym przyjęte depozyty) (Podmiot, wobec którego istnieje zobowiązanie; Tytuł zobowiązania; Kwota zobowiązania pozostała do spłaty [w tys. PLN]; Data powstania zobowiązania; Data wygaśnięcia zobowiązania; Zabezpieczenia):"

Odpowiedź:
Brak.
Pytanie:
"5. Łączne zadłużenie w innych bankach/instytucjach finansowych (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za JST, inne formy zaangażowania) (Nazwa banku; Rodzaj zaangażowania; Ostateczny termin spłaty, Aktualne zaangażowanie w PLN; Przyjęte zabezpieczenia [rodzaj i kwota]):"
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 24.05.2019 r. (odpowiedź na pytanie 24.).
Pytanie:
"6. Łączne zaangażowanie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (Agent/gwarant emisji; Rodzaj zobowiązania; Okres emisji [od-do]; Wartość emisji; Zaangażowanie; Zabezpieczenia [rodzaj i kwota]:"
Odpowiedź:
Nie posiada.
Pytanie:
"7. Umowy zawarte przez JST (Opis; Kwota zadłużenia; Termin wykupu wierzytelności; Termin obowiązywania umów):
 Transakcje wykupu wierzytelności w drodze cesji (jako dłużnik)
 Umowy leasingu (również leasing zwrotny)
 Umowy podpisane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego
 Umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. z 2011 r., nr 298, poz. 1767)"
Odpowiedź:
Nie posiada.
Pytanie:
"8. Zestawienie zawartych przez JST umów wsparcia (Umowa wsparcia; Podmiot wspierany; Kwota wsparcia; Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia):"
Odpowiedź:
Umowa wsparcia Podmiot wspierany Kwota wsparcia Zadłużenie podmiotu zabezpieczonego umową wsparcia
Umowa o realizację zadania publicznego Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich  13 000,00 Brak danych
Umowa o realizację zadania publicznego Ludowy Zespół Sportowy „POLONIA GOLINA" 62 000,00 Brak danych
Umowa o realizację zadania publicznego Klub Golfowy, ul. Zofii Urbanowskiej 1 200,00 Brak danych
Umowa o realizację zadania publicznego Klub Biegacza „WARTKO"
 1 200,00  Brak danych
Umowa o realizację zadania publicznego Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja 500,00  Brak danych
Umowa o realizację zadania publicznego Ochotnicza Straż Pożarna w Spławiu 4 000,00  Brak danych
Umowa o realizację zadania publicznego Stowarzyszenie „Bezpieczny Konin"
  3 000,00  Brak danych
Umowa o realizację zadania publicznego Bank Żywności w Koninie,
 8 000,00 Brak danych
Umowa o realizację zadania publicznego Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA"  4 000,00 Brak danych
Umowa o realizację zadania publicznego Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Adamowie 1 200,00  Brak danych
Umowa o realizację zadania publicznego Klub Sportowy „OLE" 5 100,00 Brak danych
Umowa o realizację zadania publicznego Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA"  4000,00  Brak danych
Pytanie:
"Czy JST zaplanowała w okresie prognozowanym objętym Wieloletnim Planem Finansowym wydatki związane z dokapitalizowaniem wynikającym z umów wsparcia?"
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie:
"Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o informację, czy zostały one wzięte pod uwagę
do wyliczenia wskaźnika obsługi długu?"
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie:
"Jeżeli JST zaplanowała takie wydatki - proszę o podanie, w jakich kwotach dla każdego roku prognozy JST uwzględniła konieczne dokapitalizowania podmiotów z nią powiązanych z tytułu zawartych przez JST umów wsparcia?"
Odpowiedź:
Nie dotyczy.
Pytanie:
"Jeśli JST planuje wydatki inwestycyjne - proszę o podanie, czy przedmiotowe wydatki będą realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE?"
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie:
"9. Informacje na temat zobowiązań wymagalnych - jeśli występują, proszę o podanie w jakiej wysokości i z jakiego tytułu:"
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 24.05.2019 r. (odpowiedź na pytanie 22.).
Pytanie:
"10. Informacje na temat należności wymagalnych - jeśli występują, proszę o podanie z jakiego tytułu i jakie czynności są podejmowane przez JST w celu ich wyegzekwowania:"
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 24.05.2019 r. (odpowiedź na pytanie 22.).
Podejmowane czynności: upomnienia, tytuły wykonawcze, wezwania przedsądowe.

Pytanie:
"11. Informacje na temat farm wiatrowych znajdujących się na terenie JST - proszę podać czy JST pobrało w 2017 r. podatek od nieruchomości na znowelizowanych zasadach, w jakiej był wysokości  i jaki posiada plan finansowy na jego zwrot?"
Odpowiedź:
Tak. 81 630,00 zł. Nie posiada.
Pytanie:
"12. Informacje na temat wiarygodności JST (Opis; Odpowiedź; Kwota [PLN]):
Czy na rachunkach bankowych ciążą zajęcia egzekucyjne? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych"
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 24.05.2019 r. (odpowiedź na pytanie 12.).
Pytanie:
"Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w Bankach, zobowiązania wobec ZUS, US? Jeśli TAK, proszę o podanie kwoty:"
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 24.05.2019 r. (odpowiedź na pytanie 13. i 16.).
Pytanie:
"Czy w ciągu ostatnich 18 m-cy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?"
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 24.05.2019 r. (odpowiedź na pytanie 14.).
Pytanie:
"Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne?"
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie:
"Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?"
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie:
"Czy w ciągu ostatnich 2 lat została podjęta uchwałą o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę?"
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 24.05.2019 r. (odpowiedź na pytanie 17.).
Pytanie:
"13. Informacje na temat zabezpieczeń:
Czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?"
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt. 3.1.9. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
Pytanie:
"Czy na deklaracji wekslowej  zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?"
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt. 3.1.9. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
Pytanie:
"Czy JST wyraża zgodę na poniesienie kosztów notarialnych z tytułu ustanowienia zabezpieczenia
w formie oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc) [o ile dotyczy]"
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt. 3.1.8. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
Pytanie:
"W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?"
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie:
"14. Informacje na temat majątku [wg stanu na dzień przygotowywania odpowiedzi]:
14.1. Na jakim poziomie jest dochód ze sprzedaży majątku?"
Odpowiedź:
0,00.
Pytanie:
"14.2. Na jaką minimalną kwotą planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak to jaką kwotę?"
Odpowiedź:
0,00.
Pytanie:
"15. Pytania dotyczące zapisów w SIWZ lub w istotnych postanowieniach umowy [udzielenie odpowiedzi jest uzależnione od szczegółowości zapisów w SIWZ]
15.1. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje zmianę harmonogramu spłaty kredytu to:
a) czy przewidywana będzie jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania?"
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie:
"b) czy odroczone raty będą rozłożone równomiernie na pozostały okres kredytowania?"
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie:
"c) czy zostanie wydłużony okres kredytowania poza ostatecznie ustalony okres spłaty kredytu?"
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie:
"d) czy w sytuacji wystąpienia o wydłużenie spłaty poza okres kredytowania JST przyjmuje do wiadomości, że wydłużenie okresu kredytowania będzie uzależnione od stwierdzenia posiada zdolności kredytowej zweryfikowanej przez Bank w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i przepisy wewnętrzne Banku?"
Odpowiedź:
Nie dotyczy.
Pytanie:
"e) czy JST dopuszcza zapis o obustronnej zgodzie na zastosowanie zmian?"
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie:
"15.2. Jeśli z treści SIWZ wynika, że JST przewiduje wprowadzenie zmian postanowień umowy kredytowej, to:
a) zaistnienie jakich warunków/przesłanek warunkuje wprowadzenie zmian do umowy kredytowej? [wymóg określony w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych]"
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt. 17.1. siwz.
Pytanie:
16. Oświadczam/oświadczamy*, że na dzień sporządzenia niniejszych odpowiedzi nie dysponuję/nie dysponujemy* uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami opinii o możliwości spłaty kredytu i nie mogę/nie możemy* jej doręczyć przed podjęciem decyzji kredytowej. Jednakże doręczę/doręczymy* niniejszy dokument przed podpisaniem umowy kredytu/przed uruchomieniem kredytu.* [oświadczenie należy usunąć, jeśli nie dotyczy]
Odpowiedź:
Nie.
Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 27.05.2019 r. (odpowiedź na pytanie 3 tiret 4).
CZĘŚĆ II - WYMAGANE DOKUMENTY
Pytanie:
"Dokument/y o wyborze organu wykonawczego JST
UWAGA:
jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu"
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 24.05.2019 r. (odpowiedź na pytanie 23.).

Pytanie:
"Regulamin organizacyjny
UWAGA:
1) w przypadku nieobecności wójta/burmistrza/prezydenta
2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu"
Odpowiedź:
Link do regulaminu (regulamin do pobrania):
http://golina.pl/ssi/pl/urzad-miejski/urzad-miejski/regulamin-organizacyjny.html
Pytanie:
"Uchwała o powołaniu skarbnika/głównego księgowego
UWAGA:
jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu"
Odpowiedź:
Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Goliny - do pobrania w załącznikach (zestaw 3)
Pytanie:
"Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie upoważnienia dla zarządu, wójta, burmistrza, prezydenta,
do zaciągania kredytów i pożyczek
UWAGA:
1) dokument wymagany o ile zapis ten nie jest zamieszczony w uchwale budżetowej lub w projekcie uchwały budżetowej;
2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu"
Odpowiedź:
Nie dotyczy.
Pytanie:
"Uchwała Zarządu JST - w sprawie wskazania członków tego organu - uprawnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, zgodnie z zapisami ustawy
o finansach publicznych
UWAGA:
1) dokument nie dotyczy gmin;
2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu"
Odpowiedź:
Nie dotyczy.
Pytanie:
"Pierwotna uchwała budżetowa (w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy)"
Odpowiedź:
Link do Uchwały budżetowej na rok 2019 (uchwała do pobrania):
http://golina.pl/bip/prawo-miejscowe/uchwaly-rady-miejskiej/20181.html

Pytanie:
"Aktualna zmiana do uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy
[o ile dotyczy]"
Odpowiedź:
Link do Uchwały budżetowej na rok 2019 (uchwała do pobrania):
http://golina.pl/bip/prawo-miejscowe/uchwaly-rady-miejskiej/20191.html
Pytanie:
"Pierwotna wieloletnia prognoza finansowa"
Odpowiedź:
http://golina.pl/bip/prawo-miejscowe/uchwaly-rady-miejskiej/20191.html
Pytanie:
"Aktualna zmiana do wieloletniej prognozy finansowej [o ile dotyczy]"
http://golina.pl/bip/prawo-miejscowe/uchwaly-rady-miejskiej/20191.html
Pytanie:
"Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o sprawozdaniu
z wykonania budżetu za ostatni rok budżetowy
UWAGA:
jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu"
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 27.05.2019 r. (odpowiedź na pytanie 3. tiret 1.).
Pytanie:
"Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o projekcie uchwały budżetowej na bieżący rok budżetowy
UWAGA:
jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu"
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 27.05.2019 r. (odpowiedź na pytanie 3. tiret 2.).
Pytanie:
"Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
UWAGA:
1) dokument wymagany, o ile uchwalony budżet posiada deficyt
2) jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu"
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 27.05.2019 r. (odpowiedź na pytanie 3. tiret 4.).
Pytanie:
"Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o projekcie Wieloletniej prognozy finansowej

UWAGA:
jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu"
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 27.05.2019 r. (odpowiedź na pytanie 3. tiret 3.).
Pytanie:
"Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
UWAGA:
jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem umowy kredytu"
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem pkt. 3.2.4. siwz.
Pytanie:
"Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie pozytywnej lub pozytywnej z uwagami Opinii o możliwości spłaty kredytu
UWAGA:
jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi nie dysponuje dokumentem, informujemy, że dostarczenie będzie wymagane po podjęciu decyzji kredytowej, przed podpisaniem Umowy kredytu"
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 27.05.2019 r. (odpowiedź na pytanie 3. tiret 3.).
Pytanie:
Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 24.05.2019 r. (odpowiedź na pytanie 21.).
Pytanie:
"Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy 
UWAGA:
jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem"
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 27.05.2019 r. (odpowiedź na pytanie 1.).
Pytanie:
"Pełna sprawozdawczość (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N i RB-Z) za okres bieżący (w trakcie bieżącego roku budżetowego)"
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z dnia 24.05.2019 r. (odpowiedź na pytanie 21.).
Pytanie:
"Uchwała o zaciągnięciu kredytu
UWAGA:
jeżeli JST na dzień sporządzenia odpowiedzi dysponuje dokumentem"

Odpowiedź:
Link do Uchwały budżetowej na rok 2019 (uchwała do pobrania):
http://golina.pl/bip/prawo-miejscowe/uchwaly-rady-miejskiej/20191.html
 

Załączniki do odpowiedzi (zestaw 3) -do pobrania

Odpowiedzi (zestaw 3) - do pobrania

Sprawozdanie Nr 18/2019 Burmistrza Goliny z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2018 -do pobrania 

Golina, 29.05.2019 r.

Odpowiedzi
na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 300 000,00 zł

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie:
"... prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:
1. Jaki jest cel przeznaczenia środków pochodzących z kredytu długoterminowego?"
 Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na zapytania z 27.05.2019r.

Odpowiedzi (zestaw 4) - do pobrania


 Golina, 29.05.2019 r.

 Odpowiedzi
na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 300 000,00 zł


Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

"w związku z ogłoszonym przetargiem na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.300.000,00 zł, zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytania:

"1.   Czy Zamawiający w przypadku wybrania oferty wspólnej (konsorcjum) wyraża zgodę na podpisanie weksla dla każdego z banków z osobna czy będzie podpisany tylko jeden weksel dla Banku Inicjującego?"

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podpisze weksel in blanco, wystawiony na Bank - Lidera konsorcjum.

Pytanie:

"2.   Czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 k.p.c. oraz czy Zamawiający poniesie koszty jego ustanowienia?"

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z 27.05.2019 r.

Odpowiedzi (zestaw 5) - do pobrania 

Golina, 29.05.2019r.

Zmiana treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 300 000,00 zł.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej ustawa Pzp, którego treść brzmi:
"W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej..."
W związku z udzielonymi odpowiedziami na zapytania dotyczące realizacji ww. przedmiotu zamówienia, zamawiający wprowadza zmiany do treści siwz, w zakresie odpowiedzi na zapytania
z 27.05.2019 r., w części dotyczącej odpowiedzi na pytanie, którego treść brzmi: "W przypadku konsorcjalnego charakteru transakcji, czy JST wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia indywidualnie na każdego z uczestników Konsorcjum Bankowego [o ile dotyczy]?", zgodnie
z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla wykonawców:
1. Odpowiedź na powyższe pytanie otrzymuje brzmienie:
Nie.

Pozostała treść siwz i załączników nie ulega zmianie.

Z uwagi na to, że zmiany treści siwz, nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 550012-N-2019 z dnia 2019-05-21 r., i nr  zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert na zasadzie art. 12a ust. 1 ustawy Pzp.  Nadmienić należy, iż wykonawcy są zobowiązani do przygotowania ofert z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do siwz niniejszym dokumentem z dniem 29/05/2019 r., które są obowiązujące w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

Zmiana siwz nr 2 - do pobrania

Golina, 03.06.2019 r.

Odpowiedzi
na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3 300 000,00 zł

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie:
"1. Jaki jest ostateczny termin wykorzystania kredytu?"
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedziami na zapytania z 24.05.2019 r. (odpowiedź na pyt. 4).
Pytanie:
"2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy następującego zapisu:
"Oprocentowanie Kredytu ustalane jest w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę ....,
z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża ...., jak również nie może być niższa niż zero."
Odpowiedź:
Nie.
Zamawiający podtrzymuje zapis pkt. 3.1.6. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) oraz pkt. 13 istotnych postanowień umowy - załącznika nr 3 do siwz.
Pytanie:
"3. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy następującego zapisu tzw. "Przypadku Destabilizacji":
"W przypadku, gdy w dniu ustalenia stawki referencyjnej, będącej podstawą naliczenia odsetek w danym okresie obrachunkowym, Bank nie będzie mogła ustalić tej stawki
z przyczyn od siebie niezależnych, ("Przypadek Destabilizacji"), Strony zobowiązują się podjąć następujące działania"
1) Bank niezwłocznie poinformuje Kredytobiorcę o wystąpieniu Przypadku Destabilizacji,
2) Bank oraz Kredytobiorca niezwłocznie przystąpią do negocjacji w celu uzgodnienia stawki referencyjnej innej niż stawka, o której mowa w ust. 2 (chodzi o WIBOR 1M), przy czym do czasu uzgodnienia nowej stawki referencyjnej, przez okres trwania Przypadku Destabilizacji Bank będzie zwolniona z obowiązku dokonywania wypłaty kredytu,
3) przez okres trwania Przypadku Destabilizacji, od kwoty wykorzystanego Kredytu naliczone zostaną odsetki w stosunku rocznym według stawki referencyjnej:
a) uzgodnionej między Kredytobiorcą a Bankiem zgodnie z pkt. 2 albo
b) w przypadku, gdy w terminie  dziesięciu dni roboczych od daty poinformowania Kredytobiorcy przez Bank o wystąpieniu Przypadku Destabilizacji, Strony nie uzgodnią nowej stawki referencyjnej - według stawki referencyjnej w wysokości ustalonej przez Bank, uwzględniającej rzeczywisty koszt pozyskania depozytów niezbędnych do finansowania Kredytu,
powiększonej o marżę Banku, zgodnie z postanowieniami ust. 1,
4) Bank poinformuje niezwłocznie Kredytobiorcę w sposób, o którym mowa w ust. 9, o stopie procentowej ustalonej zgodnie z pkt. 3 lit. b),
5) jeśli dla okresu obrachunkowego następującego po okresie, w odniesieniu do którego wystąpił Przypadek Destabilizacji, Bank będzie mogła ustalić stawkę referencyjną zgodnie z ust. 2, stosuje się stawkę, o której mowa w ust. 2,
6) jeśli dla okresu obrachunkowego następującego po okresie, w odniesieniu do którego wystąpił Przypadek Destabilizacji, wystąpił Przypadek Destabilizacji, stosuje się sposób postępowania wskazany w pkt. 1 - 5."
Odpowiedź:
 Nie.  
Pytanie:
"4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy następującego zapisu:
"Kredytobiorca zobowiązuje się do zapewnienia, aby wszelkie zobowiązania Kredytobiorcy wynikające z Umowy, były traktowane co najmniej równorzędnie w szczególności
co do pierwszeństwa zaspokojenia lub ustanowionych zabezpieczeń, w stosunku do obecnych i przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań Kredytobiorcy,
z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów."  
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie:
"5. Czy Gmina posiada uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu (emisji papierów wartościowych), za wyjątkiem:
1) kredytu finansującego przejściowy deficyt budżetowy ujętego w aktualnej uchwale budżetowej, która zawiera upoważnienie do zaciągnięcia kredytu,
2) emisji obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, o wartości 0,5% planowanych dochodów bieżących, o ile suma zaciągniętych zobowiązań z tego tytułu
w roku bieżącym nie przekroczyła 1 % planowanych dochodów bieżących - wraz
z oświadczeniem jst o zobowiązaniach z tego tytułu zaciągniętych od początku roku.
3) innego kredytu lub emisji obligacji komunalnych, jeśli upoważnienie do ich zaciągnięcia zawiera obowiązująca uchwała budżetowa rady albo sejmiku jst."
Odpowiedź:
Nie.
Upoważnienie do zaciągnięcia kredytu wynika z § 10 ust. 1 tiret 2 Uchwały Nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwały budżetowej
na 2019 rok
(link do uchwały: http://golina.pl/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2018/iv_9_2018.pdf),
zmienionej Uchwałą Nr X/45/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2019
(link do uchwały: http://golina.pl/zasoby/files/uchwaly_2014-2018/2019/x_45_2019.pdf).
Pytanie:
"6. Czy Gmina posiada opinię RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu (wykupu emisji obligacji komunalnych), za wyjątkiem:
1) kredytu finansującego przejściowy deficyt budżetowy ujętego w aktualnej uchwale budżetowej,
2) emisji obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, o wartości  nieprzekraczającej 0,5% planowanych dochodów bieżących, o ile suma zaciągniętych zobowiązań z tego tytułu w roku budżetowym nie przekroczyła 1 % planowanych dochodów bieżących.
Opinia RIO jest dostarczona najpóźniej do dnia zawarcia umowy."
Odpowiedź:
Nie.
Zgodnie z pkt. 3.2.5. siwz.
Pytanie:
"7. Czy RIO przedstawiła pozytywną opinię w sprawie możliwości spłaty transakcji kredytowej przez Gminę Golina, za wyjątkiem:
a) kredytu finansującego przejściowy deficyt budżetowy ujętego w aktualnej uchwale budżetowej,

b) emisji obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona o wartości nieprzekraczającej 0,5 % planowanych dochodów bieżących, o ile suma zaciągniętych zobowiązań  z tego tytułu w roku budżetowym nie przekroczyła 1 % planowanych dochodów bieżących"
Odpowiedź:
Nie.
Zgodnie z pkt. 3.2.5. siwz.

Odpowiedzi (zestaw 6) -do pobrania