Jesteś tutaj:   

Sesje i Komisje Rady Miejskiej

Porządek XXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2020 r.

XXVII sesja Rady Miejskiej w Golinie odbędzie się 29 grudnia 2020r. o godz. 12:00 - hala widowiskowo - sportowa w Golinie z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie XXVII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu XXV sesji.

 4. Zapytania i wnioski radnych. 

 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.

 

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2021 – 2028:

1)   odczytanie projektu uchwały,

2)   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

3)   przedstawienie autopoprawek Burmistrza Goliny i wniosków radnych,

4)   głosowanie autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Goliny,

5)   głosowanie wniosków zgłoszonych przez radnych,

6)   jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2021 – 2028.  

  

7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2021:

1)      odczytanie projektu uchwały budżetowej,

2)      odczytanie zbiorczej opinii Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych,

3)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

4)      przedstawienie autopoprawek Burmistrza Goliny i wniosków radnych,

5)      dyskusja nad projektem budżetu,

6)      głosowanie autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Goliny,

7)      głosowanie wniosków zgłoszonych przez radnych,

8)      jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi wcześniej poprawkami.

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 (projekt nr 156).

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020- 2028 (projekt nr 157).

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (projekt nr 158).  

 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej  (projekt nr 151).

 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/108/2016 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (projekt nr 152).

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Golina  (projekt nr 153).

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt nr 154).

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (projekt nr 155).

 

16. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.

 

17. Zapytania i wolne wnioski.

 

18. Zakończenie XXVII sesji Rady Miejskiej w Golinie.

  

Porządek XXV sesji Rady Miejskiej w dniu 8 października 2020 r.

PORZĄDEK   

XXV sesji Rady Miejskiej

w dniu 08 października 2020 r. o godz. 12:00 , sala narad Urzędu Miejskiego w Golinie 

 1. Otwarcie XXV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXIV sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
 5. Zapytania i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia klubu dziecięcego „Kącik Skrzata” – Gminny Klub Malucha, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Golina oraz nadania statutu (projekt nr 139).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Golina i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (projekt nr 140).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (projekt nr 141).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior+ w Golinie (projekt nr 142).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia na terenie Gminy Golina  (projekt nr 143).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 (projekt nr 144).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020-2028 (projekt nr 145). 
 13. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w III kwartale 2020 roku.
 14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zakończenie XXV sesji Rady Miejskiej w Golinie.

 

 

                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                     Wojciech Wojdyński