Jesteś tutaj:   

Sesje i Komisje Rady Miejskiej

Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 25 czerwca 2020 r.

   

PORZĄDEK OBRAD

XXII sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miejskiego

 

 1. Otwarcie XXII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu XXI sesji.
 1. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
 1. Zapytania i wnioski radnych. 
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 (projekt nr 125).
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020-2028 (projekt nr 126). 
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej w Golinie do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu (projekt nr 124).
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Golina (projekt nr 123).
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Golina  (projekt nr 110).
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/50/2015 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Golina (projekt nr 130).
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/35/2019 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego  i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina (projekt nr 131).
 1. Przedstawienie protokołów Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w I i II kwartale 2020 roku.
 1. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
 1. Zapytania i wolne wnioski.
 1. Zakończenie XXII sesji Rady Miejskiej w Golinie.

       

                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                     Wojciech Wojdyński

 

                                                                                                                                       

                                                                                                        PORZĄDEK OBRAD

 XXIII sesji Rady Miejskiej w Golinie odbędzie się 02 lipca 2020 r. o godz. 12:00 w auli Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Golinie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie XXIII sesji Rady Miejskiej w Golinie i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Golina za 2019 rok:

a)      debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy,

b)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Goliny za 2019 rok (projekt nr 127).

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Golina za 2019 rok:

a)      przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Golina, sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Golina wraz z informacją o stanie mienia Gminy Golina za rok 2019,

b)      odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Goliny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

c)      opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2019,

d)      dyskusja,

e)      podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok (projekt nr 128).

5. Absolutorium dla Burmistrza Goliny za 2019 rok:

a)      przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2019 rok,

b)      odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,

c)      dyskusja,

d)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny za 2019 rok - głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej (projekt nr 129).

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zakończenie XXIII sesji Rady Miejskiej w Golinie.

                                                                                            

 

                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                     Wojciech Wojdyński