Wtorek, 24 listopad. Imieniny Jana i Flory.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Golina z 2019 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Golina z 2019 r. (dokument do pobrania)

Podmioty odbierające odpady komunalne - przedsiębiorcy wpisani do Rejestru Działalności Regulowanej)

Podmioty odbierające odpady komunalne - przedsiębiorcy wpisani
do Rejestru Działalności Regulowanej)

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres/oznaczenie siedziby

  1. 1.       

Zakład Oczyszczania Terenu "BAKUN" Andrzej Bakun

Roztoka 6                  
62-513 Krzymów

  1. 2.       

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta "EKO"  Sp. z o.o.

ul. Zjazd 23              
62-800 Kalisz

  1. 3.       

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A.

ul. Bażancia 1a              
62-800 Kalisz

  1. 4.       

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej            w Golinie Sp. z o.o.

  ul. Parkowa 6, 62-590 Golina

  1. 5.       

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. M. Dąbrowskiej 8    
62-500 Konin

  1. 6.       

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 21   
62-540 Kleczew

  1. 7.       

Agencja Handlowo - Usługowa  "MAXPERT" Maciej Zaradzki

ul. Kolejowa 1c            
 62-510 Konin

  1. 8.       

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Spokojna 10            
62-561 Ślesin

  1. 9.       

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA „GMI-TUR”

Wiesław Baranowski

ul. Paderewskiego 17

62-700 Turek

 

 

Podstawa:  art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019r., poz. 2010)

WSPÓLNY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

Od 1 lipca 2017r. wchodzi w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązujący na terenie całego kraju.

  

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2020

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2020
 

 
 

 
 
 
 W przypadku dnia wolnego segregowane odpady komunalne odbierane będą tak jak dotychczas - w następnym dniu roboczym.
 
 

 
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Golina:
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie
 
ul. Parkowa 6, 62-590 Golina
 
tel. (63) 241-80-54
 

Analiza stanu gospodarki odpadami 2018 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Golina za 2018 rok

 

 

Poziomy do 2018

Poziomy do 2018 

1.     Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

            2013r. - 69% (poziom wymagany nie więcej niż 50%)

            2014r. - 83% (poziom wymagany nie więcej niż 50%)

            2015r.-  53% (poziom wymagany nie więcej niż 50%)

            2016r. -    0    (poziom wymagany nie więcej niż 45%)

            2017r. -    0    (poziom wymagany nie więcej niż 45%)

            2018r. -    0    (poziom wymagany nie więcej niż 40%)

 

2.  Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów  komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

            2013r. -   11,6% (wymagany poziom co najmniej 12%)

            2014r. -   21%    (wymagany poziom co najmniej 14%)

            2015r. -   27%    (wymagany poziom co najmniej 16%)

            2016r. -    33%    (wymagany poziom co najmniej 18%)

            2017r. -    38%    (wymagany poziom co najmniej  20%)

            2018r. -    88,49%    (poziom wymagany co najmniej 30%)

 

Wysokość stawek 2019 r.

Burmistrz Goliny                                                             Golina, dn. 22.01.2019r.        

RSiD.6232.BDW.2019      

 

     

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454) i Uchwały Nr IV/12/2018 Rady Miejskiej w Golinie, z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 7 stycznia 2019 roku, poz. 319), Burmistrz Goliny zawiadamia, że od 1 lutego 2019 rokuobowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:

12,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

25,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (tzw. zmieszane):

Przedstawiona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wymaga złożenia przez właścicieli nieruchomości nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   W związku z powyższym, każdy mieszkaniec Gminy Golina zobowiązany jest uiszczać opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi zgodnie z naliczeniem, w kolejnych terminach płatności bez wezwaniao ile nie zostanie złożona nowa deklaracja zmieniająca wysokość zobowiązania. Wysokość opłaty została ustalona jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w złożonej przez mieszkańca deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku złożenia nowej deklaracji, opłatę należy wnosić zgodnie ze złożoną deklaracją.

za kwartał 01/2019 (styczeń, luty, marzec) w terminie do 15 marca 2019r.

za kwartał 02/2019 (kwiecień, maj, czerwiec) w terminie do 15 maja 2019r.

za kwartał 03/2019 (lipiec, sierpień, wrzesień) w terminie do 15 września 2019r.

za kwartał 04/2019 (październik, listopad, grudzień) w terminie do 15 listopada 2019r.

za kwartał 04/2019 (październik, listopad, grudzień) w terminie do 15 listopada 2019r.

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać:

- w kasie Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1,

- lub w Banku Spółdzielczym Oddział Golina ul. Strażacka 5, 62-590 Golina  (bez dodatkowych opłat i prowizji),

- lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na indywidualny numer rachunku, przeznaczony wyłącznie w celu wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto informuję, że w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty w oparciu o stawki podane w niniejszym zawiadomieniu.

Treść zawiadomienia w PDF

List do mieszkańców w sprawie jakości powietrza w Gminie Golina

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Golina za 2017 rok


Wyniki wody

Informacja o jakosci wody przeznaczonej do spożycia:

Wodociąg Głodowo

Wodociąg Golina

Wodociąg Przyjma 

Wodociąg Węglew

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w 2015 roku


 

Wysokość stawek 2020

                                                                                     Golina, dn. 03.02.2020r.        

BURMISTRZ GOLINY

RSiD.6232.7.2020

Szanowni

Mieszkańcy Gminy Golina  

 

 

ZAWIADOMIENIE

            

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010) i Uchwały
Nr XVIII/94/2020 Rady Miejskiej w Golinie, z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Burmistrz Goliny zawiadamia, że od 1 kwietnia 2020 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:

Ø  17,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

 

W myśl art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie nieruchomości odpady komunalne powinny być zbierane w sposób selektywny. Brak wypełnienia tego obowiązku będzie przekładać się na zastosowanie stawki opłaty podwyższonej, która wynosi:

 

Ø  35,00 zł od osoby miesięcznie za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

Przedstawiona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wymaga złożenia przez właścicieli nieruchomości nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            W związku z powyższym, każdy mieszkaniec Gminy Golina zobowiązany jest uiszczać opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi zgodnie z naliczeniem, w kolejnych terminach płatności bez wezwania, o ile nie zostanie złożona nowa deklaracja zmieniająca wysokość zobowiązania. Wysokość opłaty została ustalona jako iloczyn nowej stawki opłaty
i danych podanych  w złożonej przez mieszkańca deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwartał

Termin płatności

I-III/2020

15 marca 2020r.

IV-VI/2020

15 maja 2020r.

VII-IX/2020

15 września 2020r.

X-XII/2020

15 listopada 2020r.

 

W przypadku złożenia nowej deklaracji, opłatę należy wnosić zgodnie ze złożoną deklaracją.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

 

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać:

Ø  w kasie Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1,

Ø  lub w Banku Spółdzielczym Oddział Golina ul. Strażacka 5, 62-590 Golina (bez dodatkowych opłat i prowizji),

Ø  lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na indywidualny numer rachunku, przeznaczony wyłącznie w celu wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

  Burmistrz Goliny

 

(-) Mirosław Durczyński

WNIOSEK O UDZIELENIE / ZMIANĘ ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY GOLINA

Wniosek o udzielenie / zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Golina pobierz

 

Adresy punktów zbierania odpadów


Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających
w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów:

 

 

Sobasik Krzysztof Recykling
ul. Jaworowa 24
64-100 Leszno

Tel. 607 634 616, 663 748 871

 

FOLTRANS Piotr Włodarczyk
ul. Kolejowa 36
64-020 Czempiń

Tel. 692 335 828

 

RECYKL S.A.
ul. Letnia 3
63-100 Śrem

Tel. 61 281 06 11

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Przemysław Olejnik
Wąbiewo 26
64-061 Kamieniec

 

Jopek Recykling
Fabianów ul. Przemysłowa 12
63-330 Dobrzyca

 

Dortex
ul. Plażowa 2
98-100 Łask

 

"Kor-Mar" Skup Sprzedaż Transport Wiesław Nagły
ul. Kasztanowa 9a
63-040 Boguszyn

 

PHU „SO-MASZ” s.c. Janusz i Krzysztof Socha

ul. Legionów Polskich 65

98-100 Łask 

tel. 43 675 15 35, kom. 605 684 846,

 

AgroOPC Piotr Śliski
ul. Izdby 5
88-300 Mogilno

Tel. 725 114 039, 601 236 867

 


Obowiązujące akty prawa miejscowego

 

Obowiązujące akty prawa miejscowego

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_52_2015 z dnia 22.10.2015 roku
w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golina

Załącznik

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_53_2015 z dnia 22.10.2015 roku
w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi
 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_54_2015 z dnia 22.10.2015 roku
w sprawie  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_55_2015 z dnia 22.10.2015 roku
w sprawie  zaopiniowania cennika na 2016 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 ... ...  - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie


 

 

Informacja Burmistrza Goliny

 Informacja Burmistrza Goliny

 

  Szanowni Mieszkańcy,

 

od stycznia 2016 roku w ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obowiązkiem mieszkańców jest również segregacja popiołu. Jest to szczególnie ważne z uwagi na różnicę w cenie pomiędzy zagospodarowaniem odpadów zmieszanych a popiołu. Koszt za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w 2017 roku wzrósł z 272,00 zł brutto do 345,60 zł brutto za tonę, natomiast koszt zagospodarowania tony popiołu wynosi obecnie 132,84 zł brutto. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie uznaje niższą cenę jedynie dla popiołu, w którym nie znajdują się inne odpady, więc w terminie odbioru popiołów z palenisk domowych należy wystawiać jedynie pojemnik z czystym popiołem.

W ostatnim czasie nagminnie zdarzały się sytuacje niewłaściwej segregacji tworzyw sztucznych, papieru, szkła, odpadów biodegradowalnych, a zwłaszcza popiołu. Każda nieprawidłowość w zakresie segregowania wpływa na podniesienie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych i może doprowadzić do wzrostu stawki opłaty w naszej gminie. Obecnie kwoty te wynoszą 9,00 zł/osobę (selektywnie) oraz 19,00 zł/osobę (nieselektywnie).

Aby uszczelnić system od lutego 2017 roku są prowadzone kontrole dotyczące:

-        prawidłowej segregacji odpadów,

-        pochodzenia odpadów oddawanych jako odpady z gospodarstw domowych,

-       weryfikacji osób faktycznie zamieszkujących w nieruchomości w odniesieniu do liczby osób zgłoszonych w deklaracji,

-        sprawdzenia niezgłoszonych nieruchomości,

-        wyposażenia nieruchomości w pojemnik.

Wobec osób dopuszczających do zaburzenia segregacji oraz osób pozorujących segregowanie (deklarujących selektywną zbiórkę odpadów jedynie w celu uniknięcia wyższej opłaty, natomiast faktycznie nie segregujących odpadów, a mianowicie odstawiających zbyt małą ilość odpadów wysegregowanych w stosunku do odpadów zmieszanych wystawionych w pojemniku), zostaną wszczęte postępowania określające wyższą stawkę tj. za niesegregowane odpady komunalne.
           Przypominam, że właściciel nieruchomości w terminie 14 dni  ma obowiązek zgłosić zmiany w nieruchomości wpływające na wysokość opłaty, które dotyczą sposobu zbierania i oddawania odpadów oraz zamieszkałych osób tj. urodzenia, powrót ze studiów/ z zagranicy, przybycie kolejnych członków rodziny, zgon mieszkańca, fakt zamieszkania w nieruchomości, przyjazd lub wyjazd najemców.

 

                         Uczciwe korzystanie z systemu wpływa na dobro wszystkich mieszkańców!

   Z poważaniem

/-/ Mirosław Durczyński

Opłata za gospodarowanie odpadami

1


 

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY GOLINA

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE
GMINY GOLINA

 

Podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych,

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o.

ul. Parkowa 6

62-590 Golina

tel. (63) 2418 054

 

Podmiot zagospodarowujący odpady komunalne pochodzące z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe):

 

Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

ul. Sulańska 13

62-510 Konin

 

 

Podmioty odbierające odpady komunalne - przedsiębiorcy wpisani
do Rejestru Działalności Regulowanej

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres/oznaczenie siedziby

1.

Zakład Oczyszczania Terenu "BAKUN" Andrzej Bakun

Roztoka 6 
62-513 Krzymów

2.

Eko-Skórtex Gizałki
Sp. z o.o.

ul. Malinowa 24 g
Piotrowice
62-400 Słupca

3.

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta "EKO"  Sp. Jawna Jerzy Rudowicz, Sławomir Rudowicz

ul. Łódzka 19
62-800 Kalisz

4.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A.

ul. Bażancia 1a 
62-800 Kalisz

5.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o.

ul. Parkowa 6  
62-590 Golina

6.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. M. Dąbrowskiej 8    
62-500 Konin

7.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 21   
62-540 Kleczew

8.

SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13
  54-530 Wrocław

9.

Agencja Handlowo - Usługowa  "MAXPERT" Maciej Zaradzki

ul. Kolejowa 1c  
  62-510 Konin

10.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Spokojna 10 
62-561 Ślesin

11.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 39 
62-610 Sompolno

 

Podstawa:  art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.)

Nowy wzór deklaracji

 

NOWY WZÓR DEKLARACJI

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXIII_108_2016 z dnia 14.07.2016 roku
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Załącznik

DEKLARACJA (wersja edytowalna)

WZÓR  deklaracji wypełnionej - odpady selektywne

WZÓR  deklaracji wypełnionej - odpady nieselektywne

 

 1

Do pobrania -ulotka

  


 

Informacja o poziomach

INFORMACJA

o osiągniętych przez Gminę Golina oraz podmioty odbierające odpady komunalne                    
od właścicieli nieruchomości poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2013, 2014, 2015 i 2016 roku.

 

1.       Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

2013r. - 69% (poziom wymagany nie więcej niż 50%)

2014r. - 83% (poziom wymagany nie więcej niż 50%)

2015r.-  53% (poziom wymagany nie więcej niż 50%)

2016r. -    0    (poziom wymagany nie więcej niż 45%)

 

2.      Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

 

2013r. -   11,6% (wymagany poziom co najmniej 12%)

2014r. -   21%    (wymagany poziom co najmniej 14%)

2015r. -   27%    (wymagany poziom co najmniej 16%)

2016r. -   33%    (wymagany poziom co najmniej 18%)

 

Podstawa :

 art.3 ust.1 pkt 9 lit. c ustawy z dn. 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach ( tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 250)


 

Jak i kiedy płacić za wywóz nieczystości?

        JAK  I KIEDY PŁACIĆ ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ?!

 

 Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał, w następujących terminach:
1) do 15 marca, płatne za styczeń, luty, marzec danego roku;
2) do 15 maja, płatne za kwiecień, maj, czerwiec danego roku;
3) do 15 września, płatne za lipiec, sierpień, wrzesień danego roku;
4) do 15 listopada, płatne za październik, listopad, grudzień danego roku.

 

Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XII_54_2015 z dnia 22.10.2015 roku
w sprawie  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 


 

 

Wpłat dokonujemy bez uprzedniego wezwania:

-  w Kasie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pok. nr 4)

  lub

-  na indywidualny rachunek bankowy