Wtorek, 20 kwiecień. Imieniny Czesława i Agnieszki.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

 

 

Placówka Terenowa w Koninie informuje:

 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XVIII edycję Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" , w kategorii gospodarstw indywidualnych organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Konkurs przebiegać będzie pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.

Do konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby  pełnoletnie  prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i  ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone zagrożenia dla bezpieczeństwa osób pracujących w nim.

 Przy ocenie brane są pod uwagę przede wszystkim:

  • organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa,
  • ład  i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
  • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych
  •  stan techniczny maszyn, urządzeń instalacji i narzędzi znajdujących się
  • w gospodarstwie rolnym,
  •  warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
  • wyposażenie w środki ochrony osobistej i urządzenia wspomagające,
  • sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
  • estetyka gospodarstwa oraz organizacja miejsca wypoczynku
  • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji konkursu prosimy  o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w konkursie.

 

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do  23 kwietnia 2021 roku na stosownym formularzu i złożyć w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.

 

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

- podleganie ubezpieczeniu przez co najmniej jednego ze współwłaścicieli gospodarstwa

- wyrażenie zgody na przetwarzanie przez KRUS danych osobowych zawartych w treści 

  Formularza zgłoszeniowego i Arkusza oceny gospodarstwa rolnego (załącznik nr 2 do 

  Regulaminu)

- wyrażenie zgody na rozpowszechnianie przez KRUS i współorganizatorów informacji  

  dotyczących udziału w Konkursie i danych identyfikacyjnych zgłoszone gospodarstwo

- wyrażenie zgody na przetwarzanie i rozpowszechnienie przez KRUS i

  współorganizatorów Konkursu wizerunków utrwalonych w dokumentacji zdjęciowej 

  tworzonej przez komisje konkursowe na każdym etapie Konkursu oraz podczas gal

  podsumowujących poszczególne jego etapy

- złożenie odpowiednich oświadczeń zawartych w treści Formularza zgłoszeniowego.

 

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są: w Placówkach Terenowych  i Oddziałach Regionalnych KRUS , w prasie oraz  na stronie internetowej KRUS  www.krus.gov.pl .

Zapraszamy właścicieli gospodarstw rolnych do udziału
w XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

 

 

Opracowano 

Na podstawie materiałów źródłowych KRUS