Konkurs: w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu gminy Golina

Działając na podstawie art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.  2016, poz. 1300)

 

 BURMISTRZ GOLINY
ogłasza otwarty konkurs
na realizację w 2019r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu gminy Golina w formie wsparcia /dotacji z budżetu/


 I. Adresaci konkursu

Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450.)

 

II. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji,
w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji, zadań publicznych obejmujących:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.


III. Termin i warunki realizacji zadań

1.   Konkurs obejmuje zadania, które powinny być wykonane w 2019 r.

2.  Zadanie powinno być zrealizowane w zakresie i na zasadach określonych w umowie, zawartej po rozstrzygnięciu konkursu.

 

IV. Rodzaj zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Cel zadania:

- rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez realizację systemu szkolenia,

- propagowanie aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,

- propagowanie kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,

- stworzenie społeczeństwu Gminy Golina oraz młodzieży szkolnej odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji

- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

- edukacja sportowa dzieci i młodzieży,

- upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.

 

V. Wysokość środków finansowych na zadania określone w ofercie konkursowej

Wysokość środków finansowych na zadania określone w ofercie konkursowej w roku 2019   - 70  000,00 zł. Kwota może ulec zmianie.

Podaje się do wiadomości, że suma dotacji przyznanych przez Burmistrza Goliny na realizację zadania przez podmioty uprawnione w roku 2018 wyniosła – 70 000,00 zł. 

 

VI.  Zasady przyznawania dotacji

1.      Zasady przyznawania dotacji na realizację wymienionych wyżej zadań określają przepisy:

-  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000,1366, 1669, 1693,2245, 2354, 2500).

- Ustawa z dnia 26 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669.).

2. Oferty należy składać według wzoru, określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz. U.  2016, poz. 1300)

3. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone według obowiązującego wzoru, kompletne
i złożone w terminie.

4. Zlecenie zadań będzie miało formę wsparcia z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadania.

5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

6. Przyznane środki  muszą być wykorzystane zgodnie z celem konkursu i rodzajem zadań.

7. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać warunki ogólne:

- posiadać osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia,

- złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie 
z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

- wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń, kadry i odpowiedniego zaplecza do realizacji przedmiotowego zadania.     

8. Warunkiem zawarcia umowy o wykonanie zadania publicznego będzie otwarcie/posiadanie przez organizację pozarządową  rachunku bankowego.

9. Dotowana organizacja będzie zobowiązana w umowie do prowadzenia  dokumentacji finansowo - księgowej na zasadach określonych odrębnymi przepisami - środków finansowych otrzymanych na realizację zadania.

 

VII. Termin składania ofert

1.  Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2019 roku do godz. 1000

2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub za pośrednictwem poczty w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1 62-590 Golina

3. Koperta powinna być opisana następująco: „nazwa i adres podmiotu" oraz „nazwa zadania określonego w konkursie".

4. Nie będą rozpatrywane oferty złożone po podanym wyżej terminie (również te, które wpłyną pocztą po terminie).

5. Do oferty należy dołączyć:

a/ aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
b/ sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za 2018 r. lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres działalności,
c/ kserokopię statutu organizacji

W przypadku załączenia kserokopii wyżej wymienionych dokumentów wymagane jest potwierdzenie stron „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione z ramienia oferenta.


VIII.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1.  Wybór oferty nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od ostatniego dnia składania ofert.

2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Goliny po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej powołanej zarządzeniem w/w Burmistrza

4. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę kryteria:

a). formalne – zgodnie z umieszczoną tabelą nr 1 w ogłoszeniu

b). merytoryczne – zgodnie z umieszczoną tabelą nr 2 w ogłoszeniu

 

IX. Warunki i termin realizacji zadania

1.Oferent przyjmując zlecenie do realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie.

2. Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.

3. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków gminy Golina, a po zakończeniu zadania - złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania zgodnie  z umową o powierzenie zadania publicznego.

4. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do końca roku tj. do dnia 31 grudnia 2019 roku.

 

X. Postanowienia końcowe

1. Ogłoszenie o konkursie ofert oraz zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golinie, na stronie internetowej www.golina.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Dotacji nie można wykorzystywać na prowadzenie działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Golinie pod numerem telefonu  63 241-80-95.

Do pobrania:

1. Wzór oferty

2. Wzór sprawozdania

3. Wzór umowy   

4. Ocena formalna i merytoryczna ofert  

5. Formularz zgłoszeniowy do udziału w pracach komisji konkursowej