Porządek XXV sesji Rady Miejskiej w dniu 8 października 2020 r.

PORZĄDEK   

XXV sesji Rady Miejskiej

w dniu 08 października 2020 r. o godz. 12:00 , sala narad Urzędu Miejskiego w Golinie 

 1. Otwarcie XXV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXIV sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Goliny.
 5. Zapytania i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia klubu dziecięcego „Kącik Skrzata” – Gminny Klub Malucha, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Golina oraz nadania statutu (projekt nr 139).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Golina i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (projekt nr 140).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (projekt nr 141).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu Senior+ w Golinie (projekt nr 142).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia na terenie Gminy Golina  (projekt nr 143).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2020 (projekt nr 144).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2020-2028 (projekt nr 145). 
 13. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w III kwartale 2020 roku.
 14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zakończenie XXV sesji Rady Miejskiej w Golinie.

 

 

                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                     Wojciech Wojdyński