Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Zp.271.17.2020- : Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Golina

Ogłoszenie nr 550542737-N-2020 z dnia 14.12.2020 r.

Golina: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Golina OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Golina, Krajowy numer identyfikacyjny 31101905900000, ul. ul. Nowa  1, 62-590  Golina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2418095 w. 50, 51, e-mail inwestycje@golina.pl, faks 63 241 80 95 wew. 232.
Adres strony internetowej (url): www.golina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Golina
Numer referencyjny  Zp.271.17.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

 

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Golina oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych: -z nieruchomości zamieszkałych położonych w Gminie Golina -zgromadzonych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (pszok) (ul. Parkowa 6, 62-590 Golina), -z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Golina, -z siedmiu nieruchomości położonych w Gminie Rzgów, które graniczą z miejscowością Węglewskie Holendry położoną w Gminie Golina, poprzez: odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 r. poz. 1439), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) oraz zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego. Ilość odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, nie jest zależna od Zamawiającego. Jako szacunkowe dane (ustalone dla pełnego okresu realizacji umowy, tj. 12 miesięcy), należy przyjąć ilości odpadów komunalnych odebranych od stycznia do października 2020 r., przy uwzględnieniu segregacji popiołu, tj.: -niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01): 1 724,38 Mg; -odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – popioły (kod 20 03 99): 745,92 Mg; -odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01): 757,56 Mg; -papier i tektura, opakowania z papieru i tektury (kod 20 01 01, 15 01 01): 98,88 Mg; -szkło, opakowania ze szkła (kod 20 01 02, 15 01 07): 276,05 Mg; -tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych (kod 20 01 39, 15 01 02): 335,45 Mg; -odpady wielkogabarytowe: 188,90 Mg (średnio na rok); -zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne: 23,66 Mg (średnio na rok); -zużyte opony: 36,50 Mg (średnio na rok). Zleceniodawca informuje, że ilość wskazanych odpadów komunalnych może zwiększyć się w związku z objęciem nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV:

90511000-2,

90533000-2,

90512000-9,

90513100-7

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 911384.59
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o., dalej ZGKiM jest spółką utworzoną w celu wykonywania zadań własnych Gminy Golina, w której zamawiający posiada 100% udziałów. Spółka realizuje ponad 90% zadań publicznych, powierzonych jej przez zamawiającego. W spółce nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Ponadto ZGKiM posiada wymagany przepisami art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010) dalej ucipg wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Golina oraz spełnia wymogi, o których mowa w art. 9d ust. 1 ustawy ucipg. Ponadto ZGKiM spełnia również warunki określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122). 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o.,  zgkimgolina@o2.pl,  ul. Parkowa 6,  62-590,  Golina,  kraj/woj. wielkopolskie

Dokument do pobrania