WYNIK: ZP 271-02-2012

Golina, dnia 01.02.2012r.

Zamawiający:

      ZP271-02-2012

(nr ref. postępowania)

 

 

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Chrusty, Lubiecz, Adamów, Barbarka, Myślibórz oraz Spławie w gminie Golina”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.                   Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr  1 złożoną przez firmę mgr inż. Arch. Marian Lis ul. Zygmunta Augusta 3, 62-510 Konin.

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 45 000.-zł.;

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: cena,  oferta firmy mgr inż. Arch. Marian Lis ul. Zygmunta Augusta 3, 62-510 Konin  otrzymała największą liczbę punktów -  100.

 

II.                Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

 

 

III.             Nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

IV.      Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga – 100.%.

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt.

w kryterium  cena.

Liczba pkt.

w kryterium

………………

Razem

mgr inż. Arch. Marian Lis ul. Zygmunta Augusta 3, 62-510 Konin.

 

 

 100

 

 

100

PPP Biuro Urbanistyczne spółka z o.o.Grottgera 26/3, 80-311 Gdańsk

 

57,80

 

 

57,80

BROL Systemy Przestrzenne ul. Śnieguliczki 21, 04-867 Warszawa

 

66,52

 

 

66,52

Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami „TOPAZ” Maciej Wrona, ul. Kopernika 17/4, 10-512 Olsztyn

 

77,59

 

 

77,59

 

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 / 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie   10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.