WYNIK: ZP271_08_2012

Golina, dnia 04.10.2012r.
Zamawiający:
ZP271/08/2012
(nr ref. postępowania)


Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa (adaptacja), remont, termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Golinie"

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą" informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I.    Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 2 złożoną przez Firmę Budowlaną - Robert Mrowicki, ul. Główna 57, 62-513 Krzymów,
cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 649 919,70zł;

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: najniższa cena, oferta Firmy Budowlanej - Robert Mrowicki, ul. Główna 57, 62-513 Krzymów,
otrzymała największą liczbę punktów - 100 punktów.

II.    Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

III.   Nie  odrzucono  żadnej oferty;

IV.    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:
Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga - cena 100%..................

                  Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy    Liczba pkt. w kryterium     cena    Razem
1    Zakład Ogólnobudowlany =GRINBUD= Dominika Sieszchuła, 62-200 Gniezno, ul. Sikorskiego 10B/8    87,82    87,82
2    Firma Budowlana Robert Mrowicki, ul. Główna 57, 62-513 Krzymów    100,00    100,00
3    P.P.H.U „MISZBUD" Jarosław Miszczak, Przybyłów 4, 620600 Koło    87,97    87,97
4.    Vic-Mar sp.z o.o. 62-006 Kobylnica, ul. Poznańska 167    75,64    75,64
5.    AX-Bud INWESTYCJE Sp. z o.o., ul. XXX-lecia PRL17, 62-561 Ślesin    83,98    83,98
6.    Przedsiębiorstwo Budowlane Kazimierz Oliwecki, 62-513 Krzymów, Nowy Krzymów 33    93,03    93,03
7.    Zakład Remontowo-Budowlany „DANBUD" Tadeusz Bąkowski ZPCHr, 62-540 Kleczew, ul. Leśna 61    75,50    75,50
8.    Zakład Budownictwa Ogólnego „MAR-BUD" Marciniak s.c. 62-510 Konin, ul. Popiełuszki 2    78,71    78,71

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 / 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia......................................................
(podpis kierownika Zamawiającego)