Ogłoszenia dot. przetargu na nieruchomości stanowione własność Gminy Golina w m.Golina i miejscowości Radolina

Działając na podstawie §3 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 roku  (Dz.U.2014 roku poz. 1490)

 

BURMISTRZ  GOLINY

ogłasza

PIERWSZY  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości  będących własnością Gminy Golina:                                               

1. położonej w  mieście  Golina przy ul. Cmentarnej  z przeznaczeniem pod zabudowę  garażową.     

2. położonej   w obrębie  Radolina  zabudowanej budynkiem mieszkalnym- rok budowy 1930.

 

1.     Położenie

 Miasto Golina ul. Cmentarna

2.      Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

  0001-Golina jedn. ewid. -301001_4 Golina-Miasto , działka:  nr  90/15 o pow. 0,0032 ha,   nr  90/16 o pow. 0,0031 ha, nr  90/17 o pow. 0,0031 ha, nr  90/18 o pow. 0,0031 ha, nr 90/19 o pow. 0,0031 ha, nr 90/20  o pow. 0,0031 ha,  nr 90/21 o pow. 0,0031 ha, nr 90/22 o pow. 0,0031 ha  , nr 90/23 o pow. 0,0031 ha,  nr 90/24 o pow. 0,0032 ha -  księga wieczysta  KN1N/00057715/3 - właściciel Gmina Golina

3.     Opis nieruchomości.

Poszczególne wydzielone części nieruchomości położone są na terenie miasta Golina, w zachodniej jego części, wśród kompleksu garażowego, na skraju osiedla w zabudowie budownictwa wysokiego, w bliskim sąsiedztwie zabudowań kościelnych, cmentarza parafialnego. Dojazd do nieruchomości drogą dojazdową nieurządzoną z drogi lokalnej o nawierzchni bitumicznej.

4.  Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego.

Dla działek  brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z mapą Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Golina, które zostało zatwierdzone Uchwałą nr XXVI/98/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 maja 2012 r. nieruchomość znajduje się w. obszarze  oznaczony jako: „ Zasięg terenów  posiadających zgodę na wyłączenie z produkcji rolnej, przeznaczenie dotychczasowe lub ustalone  z decyzji  WZIZT lub o przeznaczeniu ustalonym  w MPZP.”

Sposób użytkowania poszczególnych wydzielonych części nieruchomości, wynikający zarówno    z przeznaczenia nieruchomości sąsiednich, jak i wielkości działek ewidencyjnych, związany ma być z zabudową  garażową   w ramach zespołu garażowego.

5.     Cena wywoławcza

dla każdej działki.

2 000, - zł (słownie zł: dwa tysiące złotych ) Ceny  nieruchomości  ww. jest  zwolniona z  podatku  VAT  na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy w zw. z art. 2 pkt. 33 z dnia 11 marca 2004 roku o podatku  od towarów i usług (Dz. U. z 2016 poz. 710)

 

6.       Wadium.

200,- zł słownie:  dwieście złotych

 

1.       Położenie.

 Radolina

2.     Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

0016-Radolina jedn. ewid. -301001_5 Golina-obszar wiejski, działka nr 159/25 o pow. 0, 0700 ha , księga wieczysta  KN1N/00047770/3 – właściciel Gmina Golina

3.     Opis nieruchomości.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym  parterowym, niepodpiwniczonym, z poddaszem nieużytkowym rok budowy 1930 oraz przylegającym do niego budynkiem gospodarczym ( zabudowania  w złym stanie technicznym - użytkowane do połowy 2016 roku ). Na parterze budynku, wydzielone zostały dwa pokoje, kuchnia oraz sień. Budynek posadowiony na fundamentach kamiennych, ściany budynku murowane, strop drewniany belkowy. Budynek wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną, w budynku brak instalacji kanalizacyjnej. Powierzchnia użytkowa budynku 41,80 m2, powierzchnia zabudowy budynku  60,98 m3  W wyniku oględzin ustalono m.in. liczne ślady zawilgoceń i zagrzybień ścian, zarysowania i pęknięcia ścian oraz sufitów. Budynek wymaga przeprowadzenia w nim remontu kapitalnego po uprzednio przeprowadzonej ekspertyzie technicznej oceniającej m.in. stateczność elementów technicznych budynku.

 Działka na której usadowiony jest budynek stanowi kształt prostokątny o rozmiarach ok. 25 m i  ok. 28 m  - położona jest w centralnej strefie wsi Radolina w bliskim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 467, w odległości ok. 2 km od węzła autostrady A2 w miejscowości Sługocin, w bezpośrednim sąsiedztwie zwartej zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej, obiektów handlowych oraz w sąsiedztwie parku i zabudowań szkolnych. Dojazd do nieruchomości drogą dojazdową nieurządzona, gruntową.

4.       Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego.

Dla obszaru objętego opracowaniem brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z mapą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina, które zostało zatwierdzone Uchwała nr XXVII/139/2004 Rady Miejskiej  w Golinie z dnia 29 grudnia 2004 roku obszar oznaczono w znacznej części, jako: „Teren  posiadający zgodę na wyłączenie z produkcji rolnej, przeznaczenie dotychczasowe lub ustalone z decyzji WZIZT lub o przeznaczeniu ustalonym w MPZP”.

 

 

5.       Cena nieruchomości.

16 000, - zł (słownie zł: szesnaście tysięcy złotych)

Ceny nieruchomości ww. jest zwolniona z  podatku  VAT  na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10  ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U.z 2016 poz. 710)

 

6.       Wadium.

1 600 zł  słownie; jeden tysiąc sześćset złotych

   

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  28 kwietnia 2017 roku   o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie,  w sali  13.

Przetarg przeprowadza się na każdą działkę oddzielnie.

Cena nieruchomości płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium     
- dowodu tożsamości,                                                                                                  

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.                                                                                                                     

Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.


Burmistrz Goliny zastrzega prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.


Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Golina za wady ukryte nieruchomości wystawionych do przetargu. 

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela się w pokoju nr 2 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie przy ulicy Nowej 1  w godz. 8.00 - 15.00 lub telefonicznie pod numerem 63 2418095 w 242.

 

                                                               Mirosław Durczyński