Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - GPiB.6733.5.2018

GPiB.6733.5.2018                                                                      Golina, dnia 19.03.2018 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 149 ze zm) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 19.03.2018 r. na wniosek Zdzisława Stachowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Concept Zdzisław Stachowiak 63-400 Ostrów Wlkp, ul. Budowlanych 5, działający w imieniu i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 62-800 Kalisz, Al. Wolności 8, zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowie linii kablowej SN, budowie linii kablowej nn, budowy złącz kablowo-pomiarowych nn, wymianie istniejącego słupa SN i wymianie istniejącego słupa nn, w m. Golina-Kolonia gm. Golina na n/w działkach obręb geodezyjny Golina-Kolonia: działki nr ewid. 45/4, 53, 58, 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10, 61/11, 61/12, 61/18, 61/25, 61/26, 96, 98, 121/5, 127.

W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 9 wcześniej powołanej ustawy informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z przedmiotową sprawą i wnieść ewentualne żądania i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój 7)

 

Otrzymują (za dowodem doręczenia):

Strony postępowania administracyjnego