Obwieszczenie o zakończeniu postęp.i decyzja o lok. inwestycji celu publicznego – Budowa zaplecza sanitarnego na terenie Stadionu Miejskiego w Golinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

GPiB.6733.1.2021                                                                                                                    Golina, dnia 11.02.2021r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.)

 

 

zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania na wniosek Pani Olgi Fronda działającej w imieniu i na rzecz Gminy Golina zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie Stadionu Miejskiego w Golinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 462/2, obręb geodezyjny, gmina Golina.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (pokój nr 7), w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golinie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie.

Z uwagi na wprowadzone ograniczenia dotyczące obsługi w Urzędzie Miejskim w Golinie pytania i wnioski można zgłaszać drogą mailową na adres urzędu golina@golina.pl lub na skrzynkę ePUAP: /Golina/SkrytkaESP.

W razie pytań prosimy również o kontakt telefoniczny pod numer telefonu: 632418095 wew. 248  i 249.

 

 

                                                                                                   Burmistrz Goliny

                                                                                              /-/ Mirosław Durczyński

 

 

BURMISTRZ GOLINY

 

GPiB.6733.1.2021                                                                                                               Golina, dnia 11.02.2021 r.

 

 

 

DECYZJA NR 1/2021

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

      Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.) w związku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powołanej na wstępie ustawy

 

u s t a l a m

na rzecz

 

Gminy Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina

 

lokalizację inwestycji celu publicznego

 

na części działki nr ewid. 462/2, obręb geodezyjny Golina, gmina Golina

 

jako zamierzenie polegające na

 

budowie zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) na terenie Stadionu Miejskiego w Golinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 

I. Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy:

Zabudowa usług sportu.

 

II. ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

funkcja: kontenerowe zaplecze sanitarne oraz niezbędna infrastruktura (droga wewnętrzna, utwardzenia pod plac manewrowy, parking, infrastruktura techniczna).

 

III. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)    szczegółowe ustalenia dla planowanej inwestycji:

a)    nieprzekraczalna linia zabudowy dla planowanej inwestycji: istniejąca, bez zmian,

b)    maksymalna powierzchnia zabudowy działki: do 10%,

c)    minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki: co najmniej 70%,

2)    budynki zaplecza sanitarnego:

a)    jena kondygnacja nadziemna,

b)    maksymalna wysokość budynku od gruntu do okapu/attyki/gzymsu – 4m,

c)    maksymalna szerokość elewacji frontowej: do 20m,

d)    geometria dachu: płaski ze spadkiem technologicznym do 12°,

3)    zagospodarowanie terenu:

                  a)          dopuszcza się budowę dróg wewnętrznych, chodników, placów manewrowych, parkingów oraz niezbędnej infrastruktury technicznej;

                  b)          linie rozgraniczające teren inwestycji – zgodnie z załącznikiem;

                  c)          powierzchnia przekształcana mniejsza niż 0,5 ha.

 

Należy uzyskać wynikające z przepisów szczególnych zezwolenia i uzgodnienia projektu budowlanego.

 

2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1)  inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody:

a)      na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów – Obszar Powidzko-Bieniszewski;

i obowiązują na nim przepisy Ustawy o ochronie przyrody.

2)  działka nr 462/2 w obrębie Golina posiada powierzchnię 2,9325ha i w ewidencji gruntów stanowi: tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz;

3)  oddziaływanie na nieruchomości sąsiednie zamknie się w granicach wnioskowanej działki;

4)  inwestycja nie jest realizowana w granicach głównego zbiornika wód podziemnych;

5)  w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczątki roślin lub zwierząt należy niezwłocznie powiadomić o tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

6)  na ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy uzyskać stosowne pozwolenie;

7)  przy lokalizacji poszczególnych obiektów powinny decydować względy technologiczne, branżowe szczegółowe przepisy: sanitarne, ochronne, ochrony środowiska i prawa budowlanego, a także wszelkie wymogi wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia mieszkańców;

8)  po zakończeniu realizacji inwestycji teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

 

3. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1)   inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

2)   w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszystkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków znalezisko i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe to Burmistrza Goliny zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

4. Warunki obsługi w zakresie komunikacji:

1)  do nieruchomości o numerze ewidencyjny 462/2 w obrębie Golina, gmina Golina, zapewniony jest dostęp do drogi publicznej, tj. drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym działki 2174, istniejącym zjazdem.

 

5. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1)  zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącego przyłącza.

2)  zaopatrzenie w wodę – z istniejącego przyłącza.

3)  nieczystości płynne – do kanalizacji sanitarnej.

4)  odprowadzenie wód deszczowych – odprowadzane powierzchniowo do gruntu na terenie działki inwestorskiej.

5)  odpady komunalne stałe – odpady stałe muszą być gromadzone w szczelnych pojemnikach w wyznaczonych miejscach zlokalizowanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane na terenie działki inwestora, a następnie przekazywane do odzysku i unieszkodliwiania.

6)  ogrzewanie budynku – z własnej kotłowni.

7)  od istniejących mediów infrastruktury technicznej zachować normatywne odległości, a w przypadku ewentualnej kolizji z planowanym zamierzeniem inwestycyjny, dopuszcza się przebudowę poza teren inwestycji za zgodą i na warunkach gestorów sieci.

 

6. Ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

1)   projektowana inwestycja nie może naruszać uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym pozbawiać dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności;

2)   Inwestycja może być zrealizowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333);

3)   obiekty budowlane i urządzenia techniczne nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów środowiska na sąsiednich nieruchomościach;

4)   obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 14.01.2021 r. nr GPiB.6733.1.2021;

5)   zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania pismem z dnia 14.01.2021 r. nr GPiB.6733.1.2021;

6)   obwieszczenie o zakończeniu postępowania z dnia 11.02.2021 r. nr GPiB.6733.1.2021;

7)   Przedmiotową inwestycję należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

 

IV. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

Linie rozgraniczające teren inwestycji zostały oznaczone linią ciągłą na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 i literami A-F stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji.

 

V. Stosownie do art. 53 ust. 4 pkt. 6, 8, 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.) projekt niniejszej decyzji:

-      Starosta Koniński nie zajął stanowiska w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w ustawowym terminie. Zgodnie z art. 53 ust. 5 u.p.z.p. organ pierwszej instancji uznał uzgodnienie za dokonane,

-      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu nie zajął stanowiska w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w ustawowym terminie. Zgodnie z art. 53 ust. 5 u.p.z.p. organ pierwszej instancji uznał uzgodnienie za dokonane,

-      Zgodnie z postanowieniem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie
ZDP-ZUD-4015-30/2021 z dnia 08.02.2021 r. uzgodniono pozytywnie,

-      Zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu PO.RPP.611.52.2021.MN z dnia 27.01.2021 r. umorzono postępowanie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

-      Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole nie zajął stanowiska w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w ustawowym terminie. Zgodnie z art. 53 ust. 5 u.p.z.p. organ pierwszej instancji uznał uzgodnienie za dokonane.

 

VI. Ważność decyzji:

Stosownie do treści art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) niniejsza decyzja utraci ważność, jeżeli:

1)  inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,

2)  dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

 

Informacja:

Niniejsza decyzja:

-         nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

-         nie zastępuje decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanej inwestycji,

-         nie zastępuje zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, pozwolenia na budowę , lecz może stanowić podstawę do ubiegania się o nie,

-         nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich,

Wytyczenie w terenie obiektów budowlanych może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 14.01.2021 r. Pani Olga Fronda – działająca w imieniu i na rzecz Gminy Golina wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kontenerowego zaplecza sanitarnego na terenie Stadionu Miejskiego w Golinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w m. Golina, gm. Golina na działce o numerze ewidencyjnym: 462/2, obręb geodezyjny Golina.

Działka nr 462/2 w obrębie Golina posiada powierzchnię 2,9325ha i w ewidencji gruntów stanowi: tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz.

Zgodnie z wnioskiem obszar przekształcany nie przekroczy 0,5 ha.

Inwestycja ta, jest inwestycją celu publicznego i stanowi realizację celów, o których mowa w art. 6 pkt 6) ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 roku poz. 1990) -  planowana inwestycja stanowi realizację obiektów sportowych.

Do nieruchomości o numerze ewidencyjny 462/2 w obrębie Golina, gmina Golina, zapewniony jest dostęp do drogi publicznej, tj. drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym działki 2174, istniejącym zjazdem.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Golina, uchwalonym uchwałą Rady Miasta w Golinie nr V/30/94 z dnia 30.11.94 r. ( Dz. U. Woj. Konińskiego Nr 32 poz.214 z dnia 15.12.1994 r.), który utracił moc w dniu 1 stycznia 2004 r. na podstawie art. 67 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioskowana działka nie była przeznaczone na inwestycje służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 w/w ustawy, wobec czego nie zachodziła konieczność dokonania uzgodnień w oparciu o art. 53. ust. 4 pkt 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.). Teren objęty wnioskiem w nieobowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Golina położony był na terenie posiadającym oznaczenie: 8 US administracja i usługi z zielenią towarzyszącą – sport.

Wniosek o warunki zabudowy nie dotyczy przedsięwzięcia zaliczanego do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Inwestycja jest realizowana na terenie:

-  który nie wymaga uzyskania zgodny na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne,

- nie objętym ochroną konserwatorską,

- objętym formą ochrony przyrody na podstawie Uchwały Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów – Obszar Powidzko-Bieniszewski.

- nie zlokalizowanym w granicach głównego zbiornika wód podziemnych

W toku postępowania uzyskano następujące uzgodnienia lub/i opinie organów z zakresie wymaganym przez art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

-         Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole,

-         Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,

-         Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

-         Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Starosty Konińskiego,

-         Projekt decyzji wysłano do uzgodnienia do Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

 

Projekt decyzji sporządziła:

osoba uprawniona, o której mowa w art. 5 ust. 4 ustawy: mgr inż. Błażej Wojdak

 

POUCZENIE

 

  1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.
  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załączniki:

  1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji

 

Otrzymują za dowodem doręczenia:

  1. Olga Fronda w imieniu Gminy Golina
  2. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Golinie jest Burmistrz Goliny, z siedzibą: ul. Nowa 1, 62-590 Golina.

2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Ewą Galińską pisemnie na adres Administratora, pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@osdidk.pl lub telefonicznie: 531 641 425.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych (Dz.U. z 2018r., poz.1000) - aktów prawnych na podstawie, których działają poszczególne stanowiska Urzędu Miejskiego w Golinie.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

· dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

· dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

· osoby te kwestionują prawidłowość danych,

· przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

· Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, ale niezbędnym do uzyskania tytułu do gruntu.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.