Zapytanie ofertowe - „Prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Golinie i jednostkach organizacyjnych gminy Golina”

 

 

Golina, 22.10.2019 r.

PSIZ.271.2.2019 

 ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej

Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy

 

Zapraszamy do złożenia ofert na usługę pn.:

„Prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Golinie i jednostkach organizacyjnych gminy Golina”

 

Oferty mogą być złożone wyłącznie przez usługodawców spełniających warunki określone w art. 279 i 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Golina

                              ul. Nowa 1, 62-590 Golina

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

1)      Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Golinie i jednostkach organizacyjnych gminy Golina”;

2)      Termin realizacji: od 01.11.2019 r. do 31.12.2020 r. - 14 miesięcy;

3)      Zakres zadań objętych usługą:

a)      opracowanie planu audytu wewnętrznego na 2019 i 2020 rok, o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych,

b)      aktualizacja procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Golinie,

c)      wykonanie co najmniej pięciu zadań audytowych określonych w palnie audytu, w tym jedno zadanie w 2019 roku,

d)     czynności doradcze mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,

e)      przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu za 2019 rok;

Prowadzenie audytu wewnętrznego odbywać się musi zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i według standardów określonych przez Ministerstwo Finansów.

4)      Istotne postanowienia umowy:

a)      umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na okres 14 miesięcy,

b)      umowa będzie zawierać postanowienia gwarantujące prowadzenie audytu wewnętrznego z godnie z przepisami prawa,

c)      w umowie zlecenia zostanie określony sposób postępowania z dokumentami, wytwarzanymi dla celów przeprowadzenia audytu wewnętrznego, tak aby zapewnić ich dostępność i ochronę przez nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5)      Usługodawcą, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy o finansach publicznych może być:

a)      osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych,

b)      osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone
w art. 286 ustawy o finansach publicznych,

c)  spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy
o finansach publicznych,

6)      Wykonawca musi spełniać niżej wymienione wymagania:

a)    posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      brak skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)     wykształcenie wyższe,

e)      posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

-      jednego z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

-     złożenie w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub

-        uprawnień biegłego rewidenta, lub

-     dwuletniej praktyki w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 1 pkt. 5 lit. d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności,
w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

1)      przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;

2)      realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720 z późn. zm.);

3)      nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2019 r. poz. 489 z późn. zm.).

2.      Kryterium oceny ofert:  cena 100%.

Cena musi być podana w złotych polskich, w kwocie brutto (z uwzględnieniem podatku VAT).

Cena obejmuje wszystkie koszty wykonawcy.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

3.      Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy Wykonawcy (Załącznik Nr 1). Ofertę sporządzi należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze lub inna trwałą techniką. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1)      Formularz ofertowy Wykonawcy – Załącznik Nr 1,

2)   Personel Wykonawcy – wykaz osób, które będą bezpośrednio realizować przedmiot zamówienia, ze wskazaniem wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz funkcji, jaką będą pełnić podczas realizacji zamówienia oraz oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1, pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Załącznik Nr 2. Do wykazu należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

4.      Sposób złożenia oferty:

1)      Wysłać za pośrednictwem poczty na adres: urząd Miejskie w Golinie, ul Nowa 1,62-590 Golina;

2)      Osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina.

W zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą: „Oferta na – Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Golinie i w jednostkach organizacyjnych gminy Golina”

5.      Termin złożenia oferty:

Ofertę złożyć należy do dnia 28 października 2019 r. do godz. 15:00.

Decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Golinie. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą oceniane.

 

/-/   Burmistrz Goliny

 Mirosław Durczyński 

 

 Treść zaproszenia

 Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy

3. Wykaz - Personel Wykonawcy