Informacja o wyniku przetargu ustnego


I N F O R M A C J A
Burmistrza Goliny  o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Golina położonej  w mieście Golina  przeprowadzonego w dniu  27 listopada 2015 roku.
 

Burmistrz Goliny stosownie do postanowień § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości informację :  

W dniu 27  listopada 2015 r. o godz. 1000   w sali nr 13  Urzędu  Miejskiego  w Golinie odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami - budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 74,41m2 oraz budynkiem portierni o powierzchni użytkowej 8,82m2  stanowiącej własność Gminy Golina, położonej    w mieście Golina  oznaczonej w ewidencji gruntów  jako działki:  nr ew. 1288/34 o pow.  0,0536 ha,  dla której prowadzona jest księga wieczysta KN1N/00041444/7 .   

Do dnia 24 listopada 2015 roku na konto Urzędu Miejskiego w Golinie  pięciu oferentów wniosło wadia na działkę nr 1288/34 . W dniu 27 listopada 2015 roku do przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) stawiło się dwóch oferentów, którzy zostali dopuszczeni do uczestnictwa w przetargu.

Cena wywoławcza  nieruchomości gruntowej zabudowanej ozn. jako działka 1288/34 stanowiła  26 680 zł słownie dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych . W wyniku postąpień cena nieruchomości osiągnęła  kwotę  38 000 zł  słownie trzydzieści osiem tysięcy złotych.                                                                                                                    

W wyniku przeprowadzonego przetargu (licytacji)  nabywcą nieruchomości gruntowej zabudowanej   położonej w mieście Golina ozn jako działka 1288/34 o pow. 0,0536 ha  zostali w udziale 1/1 Pan Jan Stanisław Bugaj i Zofia Bugaj .

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie ul. Nowa 1 i na stronie internetowej BIP www.golina.pl  na okres 7 dni.

Golina  27 listopada 2015 roku .                                                             
                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                           Mirosław Durczyński