Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Aktualności

Aktualności

Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Sesja absolutoryjna odbyła się 29 czerwca 2023 r.

Burmistrz Goliny przedstawił radnym Raport o stanie gminy Golina za 2022 rok oraz Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku ubiegłym.

Przedstawiony raport o stanie gminy był podsumowaniem działalności Burmistrza Goliny w 2022 roku, w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, realizacji Uchwał Rady Gminy oraz informacji na temat budżetu obywatelskiego.

W ubiegłym roku dochody gminy Golina wyniosły ponad 73,4 mln zł, a wydatki niespełna 73,1 mln zł, zadłużenie gminy Golina na koniec ubiegłego roku z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 9,4 mln i było o 2,56 mln niż w 2021 roku. Burmistrz poinformował radnych o najważniejszych, zrealizowanych inwestycjach, wśród których znalazły się m. in.:
 • przebudowa i modernizacja Stadionu Miejskiego w Golinie o łącznej wartości 1,3 mln,
 • przebudowa drogi gminnej na ul. Olimpijskiej w Golinie o wartości 1,6 mln,
 • przebudowa dróg gminnych w miejscowości Węglew (ul. Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego) o wartości 2,9 mln,
 • przebudowa drogi w miejscowości Spławie o wartości 500 tys.,
 • sołectwa z gminy Golina wzięły udział w konkursach programu Wielkopolska Odnowa Wsi, na terenie sołectwa Głodowo wykonano plac zabaw o wartości 76 tys., a w sołectwie Lubiecz zagospodarowano plac rekreacyjno-sportowy o wartości 59 tys.,
 • przy Szkole Podstawowej w Radolinie o wartości 50 tys.,
 • zrealizowano pierwszy etap inwestycji związanej z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Przyjmie, wybudowano instalację na gaz płynny z kotłem gazowym  kondensacyjnym zewnętrznym o wartości 359 tys.,
 • wniesiono wkład pieniężny do ZGKiM sp z o.o. w Golinie w zamian objęcia dodatkowych udziałów o wartości 555 tys.,
 • objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe o wartości 100 tys.,
 • przekazanie dotacji w kwocie 460 tys. dla OSP Kawnice na dofinansowanie zakupu średniego wozu bojowego (całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł 915 tys.),
 • zakupiono samochód typu „mikrobus” przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości 158 tys.
Na realizację powyższych inwestycji i przedsięwzięć gmina Golina pozyskała środki z różnych funduszy i programów zewnętrznych, w tym programów finansowanych z udziałem za równo środków europejskich jak i krajowych (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Rządowy Program Rozwoju Dróg, Rządowy Program Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Wielkopolska Odnowa Wsi i inne).

W 2022 roku w gminie Golina nie funkcjonował budżet obywatelski, jednak w budżecie gminy Golina wyodrębniono środki przeznaczone na fundusz sołecki i fundusz osiedlowy. Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego na obszarach wiejskich. Są to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które dostępne są wyłącznie dla sołectw i przeznaczane są na przedsięwzięcia poprawiające warunki i jakość życia mieszkańców wsi. Za wskazanie przedsięwzięć finansowanych środkami funduszu sołeckiego odpowiedzialne jest zebranie wiejskie. W 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 489 tys. zł.
Na zebraniach mieszkańcy Osiedli zdecydowali o następującym przeznaczeniu wyodrębnionych środków, Wydatki z funduszu osiedlowego wyniosły łącznie 45 tys.zł (Osiedle Starówka – remont ul. Kościelnej, poprzez wykonanie nawierzchni ulicy mieszanką mineralno-bitumiczną, wykonanie chodnika i zjazdów kostką betonową, Osiedle Zachód – opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę łącznika ulic Poprzeczna i Kolejowa, Osiedle Wschód – remont chodnika ul. Zielona, wykonano chodnik o powierzchni 78 m2).

Burmistrz Goliny przedstawił Radnym szczegółowe  sprawozdanie rocznego z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2022. Sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną, która złożyła wniosek o udzielenie Burmistrzowi Goliny absolutorium.

Burmistrz podkreślił, że uzyskane efekty były możliwe dzięki dobrej współpracy wielu osób, za którą serdecznie wszystkim zaangażowanym w rozwój gminy Golina podziękował. Realizacja ambitnych planów i projektów nie byłaby możliwa bez wsparcia życzliwych przedstawicieli władz różnego szczebla, a także bez współpracy z Radnymi, Sołtysami i Przewodniczącym Rad Osiedlowych, druhami z Ochotniczych Straży Pożarnych, pracownikami Urzędu Miejskiego w Golinie i gminnych jednostek organizacyjnych.

Radni nie mieli wątpliwości i wszyscy jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem burmistrzowi zarówno wotum zaufania jak i absolutorium.
 
 
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting