Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miejski w Golinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gminy Golina.

Data publikacji strony internetowej: 1999-30-11. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 
​część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,


Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 
filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Paszek - Sekretarz Goliny, e-mail: sekretarz@golina.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 24 18 095, wew. 270. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Golinie przy ul. Nowej 1, 62-590 Golina wyposażony jest w dwa wejścia, jedno z nich jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością poprzez pochylnie otwartą, natomiast drugie wejście jest poprzez drzwi przesuwne z poziomu chodnika, a następnie pokonanie 5 schodów wejściowych do poziomu parterowego (?0?) .

Dla ułatwienia dostępu do budynku zamontowany jest dzwonek przed wejściem w celu przywołania osoby dyżurującej w godzinach pracy urzędu.

Budynek posiada parter, I piętro oraz II piętro. Na każdej kondygnacji znajdują się pomieszczenia biurowe zgodnie z informacją zamieszczoną na ścianie przy pomieszczeniu obsługi interesanta (po lewej stronie po wejściu do budynku). Na każdej kondygnacji jest dostęp do toalet, przy czym na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Komunikacja miedzy kondygnacjami odbywa się poprzez klatkę schodową.

Parter budynku przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością, a poprzez centralę w pomieszczeniu obsługi interesanta przywoływany jest dany dział w zależności od potrzeby i prowadzonej sprawy. W pobliżu obiektu znajdują się miejsca parkowania dla osób z niepełnosprawnością

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille?a w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Aplikacje mobilne

Urząd nie posiada aplikacji mobilnej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Szybki dostęp

Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting