Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Podatki

Formularze podatkowe

 • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) i deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)
 • Informacja o gruntach (osoby fizyczne) i deklaracja na podatek rolny (osoby prawne)
 • Informacja o lasach (osoby fizyczne) i deklaracja na podatek leśny  (osoby prawne)
 • Deklaracja na podatek od środków transportowych
Dokumenty dostępne pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/
 

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości:

Uchwała nr LI315/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Link do pobrania: Uchwała Nr LI/315/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. (poznan.uw.gov.pl)
 

Podatek rolny

Stawki podatku rolnego na 2023 rok wynoszą:
 • od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wynosi 140,00 zł od 1 ha przeliczeniowego,
 • od gruntów, które nie stanowią gospodarstwa rolnego wynosi 280,00 zł od 1 ha fizycznego.
Uchwała Nr LI/314/2022  Rady Miejskiej w Golinie z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
Link do pobrania: Uchwała Nr LI/314/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. (poznan.uw.gov.pl)

 

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego na 2023 rok wynosi 71,0996 zł / 1 ha fiz. lasu –  323,18 zł za 1 m3.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-sprzedazy-drewna-obliczonej-wedlug-sredniej-ceny-drewna-uzyskanej-przez-nadlesnictwa-za-pierwsze-trzy-kwartaly-2022-roku,268,9.html

Obowiązek podatkowy:
powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany; wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada danego roku. Jednorazowo w terminie pierwszej raty, w przypadku gdy jego wysokość nie przekroczy 100 zł.
 

Podatek od środków transportowych

Uchwała Nr LI/316/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
(do pobrania): https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2022/8661/akt.pdf

płatność podatku następuje w dwóch ratach:
I rata – 15 lutego danego roku
II rata – 15 września danego roku 
 

Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy

Burmistrz Goliny informuje, że zgodnie z art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt. 1 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, potwierdzanie faktu zawarcia umowy dzierżawy dokonuje wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na położenie przedmiotu dzierżawy.

W zawiązku z powyższym w celu uzyskania potwierdzenia należy złożyć wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy wraz z oryginałem zawartej umowy.

Jednocześnie nadmienia się, że Burmistrz dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach.

Wydanie potwierdzenia jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 § 1 ust 1 ustawy o opłacie skarbowej.

Wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, od nieruchomości leśnego

Podstawa prawna: art. 306a Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2021 poz. 1540 ze zm.)
 
I. Wymagane dokumenty:
 • wniosek o wydanie zaświadczenia  
II. Opłaty:
Opłata skarbowa:
 • za zaświadczenie - 17,00  zł
 • bez opłaty: zaświadczenie potrzebne do okazania w MOPS, PUP, KRUS itp...
III. Termin załatwienia sprawy:
 • do 7 dni

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami w ewidencji podatników podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego

Podstawa prawna: art. 306e Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2021 poz. 1540 ze zm.)


I. Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia 

II. Opłaty:

Opłata skarbowa
 • za zaświadczenie - 21,00  zł

III. Termin załatwienia sprawy: 
 • do 7 dni

Pliki do pobrania

Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:
 • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.
W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:
 • 2 zł*/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
 • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
 • 2 zł*/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  -  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.
* Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON
Dotacje będą wypłacane w terminie 2 - 31 października 2023 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Dowiedz się więcej 
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego
 
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting