Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Aktualności

Aktualności

Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński otrzymał wotum zaufania i absolutorium za 2023 rok

Sesja absolutoryjna odbyła się 20 czerwca 2024 r.

Burmistrz Goliny przedstawił radnym Raport o stanie gminy Golina za 2023 rok oraz Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Golina  w roku ubiegłym.

Przedstawiony raport o stanie gminy był podsumowaniem działalności Burmistrza Goliny w 2023 roku, w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, realizacji Uchwał Rady Gminy oraz informacji na temat budżetu obywatelskiego.

Liczba stałych mieszkańców gminy Goliny na koniec 2023 roku wynosiła 12075 osób i była o 41 osób większa niż w 2022 roku. W mieście Golina mieszkały 4 222 osoby, a na obszarach wiejskich 7 853 osoby. W mieście Golinie mieszkało 35 %  mieszkańców gminy, a na terenach wiejskich 65 %. Największym sołectwem na terenie gminy jest sołectwo Węglew, w którym na koniec 2023 roku było zameldowanych 14 % mieszkańców gminy, czyli 1647 osób. Najmniejszym sołectwem jest sołectwo Chrusty z liczbą mieszkańców 54.
O ile zmniejszyła się liczba mieszkańców miasta Golina o 36 osób, to wzrosła liczba mieszkańców zamieszkałych na terenach wiejskich o 77 osób. 
W 2023 roku w gminie Golina urodziło się 91 dzieci, zmarło 100 osób, to oznacza to ujemny przyrost naturalny (-) 9 osób.
 
W ubiegłym roku dochody gminy Golina wyniosły niespełna 64,6 mln zł, a wydatki ponad 67,8 mln zł, zadłużenie gminy Golina na koniec ubiegłego roku z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 10,3 mln i było o 900 tys. wyższe niż w 2022 roku.
 
Największy udział w dochodach gminy miały dochody własne 36%, tj.: 23 535 tys., w tym: podatki i opłaty lokalne oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. 34% stanowiła subwencja ogólna 21 795 tys., na którą składa się: część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej oraz uzupełnienie dochodów gmin. Udział dotacji celowych w dochodach wyniósł 29 % tj. 18 854 tys., gmina Golina otrzymała m. in. dotacje na realizację zadań: z  zakresu administracji rządowej, środki z Funduszu Pomocy, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki z Funduszu Polski Ład oraz dotacje na zadania własne i z funduszy celowych. 1% to pomoc finansowa tj. 396 tys.
 
Znaczącą kwotę w zrealizowanym budżecie stanowiły wydatki na oświatę, wyniosły one 27 755 tys., tj. 41 % budżetu gminy. Wydatki z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodzin stanowiły 20% budżetu 13 563 tys. To wydatki, które były realizowane przez:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dzienny Dom Senior+ oraz „Kącik Skrzata” Gminny Klub Malucha. Wydatki na transport i łączność stanowiły 10% budżetu, tj. 6 863 tys., w tym wydatki na lokalny transport zbiorowy i publiczne drogi gminne. Koszty administracji, w tym koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Golinie oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowiły 9% budżetu, tj. 6 331 tys.  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowiły 8%, tj. 5 295 tys., w tym: zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie zieleni oraz oświetlenie ulic, placów i dróg. Pozostałe wydatki w kwocie 7 907 tys. stanowiły 12 % ogółu wydatków.
W strukturze wydatków wydatki bieżące stanowiły 58 270 tys., tj. 86%, a wydatki majątkowe wyniosły 9 573 tys. tj. 14 % wydatków ogółem. Wśród wydatków majątkowych najwięcej środków zostało wydane na transport i łączność 50% środków przeznaczonych na inwestycje, głównie na budowę i przebudowę dróg gminnych. 34 % środków to wydatki majątkowe dot. oświaty, w tym termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Przyjmie, oraz wydatki na doposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne.
 
Burmistrz poinformował radnych o najważniejszych, zrealizowanych inwestycjach, wśród których znalazły się m. in.:
 • przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina na Osiedlu Zachód o łącznej wartości 2,7 mln,
 • przebudowa drogi wewnętrznej w mieście Golina - łącznik ulic: Kolejowa
  i Poprzeczna - etap I o wartości 431 tys.,
 • Przebudowa drogi w mieście Golina, ul. Powstańców Warszawy – Sięgacz o wartości 619 tys.,
 • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Przyjma o wartości 686 tys.,
 • Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie poprawa dostępności do usług publicznych o wartości 315 tys.,
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie (inwestycja zrealizowana w latach 2022-2023), o łącznej wartości 3,4 mln,
 • Udział w konkursach Wielkopolska Odnowa Wsi: doposażenie placu zabaw - sołectwo Węglew, zagospodarowanie placu przy altanie na potrzeby budowy budynków gospodarczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - sołectwo Lubiecz o łącznej wartości 117 tys.,
 • Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę Przedszkola "Baśniowy Dworek" w miejscowości Golina o wartości 184 tys.,
 • Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012 w Golinie" o wartości 238 tys.
 
Na realizację powyższych inwestycji i przedsięwzięć gmina Golina pozyskała środki z różnych funduszy i programów zewnętrznych, w tym programów finansowanych z udziałem za równo środków europejskich jak i krajowych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Program Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Program Wielkopolska Odnowa Wsi i inne).

W 2023 roku w gminie Golina nie funkcjonował budżet obywatelski, jednak w budżecie gminy Golina wyodrębniono środki przeznaczone na fundusz sołecki i fundusz osiedlowy. Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego na obszarach wiejskich. Są to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które dostępne są wyłącznie dla sołectw i przeznaczane są na przedsięwzięcia poprawiające warunki i jakość życia mieszkańców wsi. Za wskazanie przedsięwzięć finansowanych środkami funduszu sołeckiego odpowiedzialne jest zebranie wiejskie. W 2023 roku w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 535 tys. zł.
Na zebraniach mieszkańcy Osiedli zdecydowali o następującym przeznaczeniu wyodrębnionych środków, Wydatki z funduszu osiedlowego wyniosły łącznie 30 tys. zł (Osiedle Zachód – przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw przy budynku po byłej kotłowni osiedlowej, Osiedle Wschód – kontynuacja remontu chodnika ul. Zielono  - wykonano 199 m2
remont chodnika ul. Zielona, wykonano chodnik o powierzchni 78 m2).

Burmistrz Goliny przedstawił Radnym szczegółowe  sprawozdanie rocznego z wykonania budżetu Gminy Golina za rok 2023. Sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną, która złożyła wniosek o udzielenie Burmistrzowi Goliny absolutorium.

Burmistrz podkreślił, że uzyskane efekty były możliwe dzięki dobrej współpracy wielu osób, za którą serdecznie wszystkim zaangażowanym w rozwój gminy Golina podziękował. Realizacja ambitnych planów i projektów nie byłaby możliwa bez wsparcia życzliwych przedstawicieli władz różnego szczebla, a także bez współpracy z Radnymi, Sołtysami i Przewodniczącym Rad Osiedlowych, druhami z Ochotniczych Straży Pożarnych, pracownikami Urzędu Miejskiego w Golinie i gminnych jednostek organizacyjnych.

Radni nie mieli wątpliwości i wszyscy jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem burmistrzowi zarówno wotum zaufania jak i absolutorium.
 
 
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting