Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Aktualności

Aktualności

Informujemy o procedurze przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej

Burmistrz Goliny informuje, że zakończyła się budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Golina w miejscowościach:
Kraśnica, Węglew, Kawnice, Adamów, Spławie oraz Golina ul. Jagodowa.
Mieszkańcy zamieszkujący w pobliżu powstałej sieci kanalizacyjnej mogą już podłączać się do sieci.

W sprawie możliwości technicznych przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej prosimy o kontakt z Zakładem Usług Wodnych w Koninie sp z o.o., ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin, pod numerem telefonu tel. (0 63) 242 88 53, 242 88 65, 882 085 715 lub pod adresem e-mail: sekretariat@zuwkonin.pl
Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej pokrywa właściciel nieruchomości.

Procedura przyłączenia do sieci kanalizacyjnej:

Należy złożyć wniosek w Zakładzie Usług Wodnych w Koninie o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji wodociągowej i/lub kanalizacyjnej - wniosek do pobrania
  • Wykonać przyłącze zgodnie z wydanymi warunkami.
  • Zgłosić do odbioru (przed zasypaniem) z 3 dniowym wyprzedzeniem.
  • Podpisać umowę na odbior ścieków.
  • Zgłosić fakt przyłączenia do Urzędu Miejskiego w Golinie.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej

Przypominamy, że podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem ustawowym właściciela nieruchomości, wynikającym z art. 5 ust. 1 ustawy pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519).


W przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, możliwe jest wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Golina
Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

W związku z powyższym mieszkańcy, którzy do tej pory nie przekazali pisemnej informacji na temat odprowadzania nieczystości ciekłych, proszeni są o wypełnienie załączonego zgłoszenia i przekazanie go do Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina lub przesłanie skanu na adres e-mail: e.karnafel@golina.pl. 

Należy pamiętać, że każda zmiana, również przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, powinna być zgłoszona do ewidencji.
Zgłoszenie do pobrania

Kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków w mieście.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych obowiązani są do udokumentowania tego w formie umowy lub dowodów uiszczenia opłaty za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Gmina ma prawo prowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontroli będą podlegały: umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych (rachunki, faktury VAT). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting