Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Aktualności

Aktualności

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Golina

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o:
  • Podjęciu przez Radę Miejską w Golinie uchwały Nr LXVII/469/2024 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Golina
  • przystąpieniu do sporządzenia projektu wyżej wymienionego planu;
  • przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej projektu wyżej wymienionego planu.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy.
Dokumentacja jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu oraz uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W/w uchwała dostępna jest również pod linkiem https://golina.e-mapa.net/legislacja/mpzp/10343.html

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnioski do planu ogólnego gminy należy składać w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres golina@golina.pl, w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Miejskiego w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, e-mail: golina@golina.pl, w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Goliny.

Wniosek dotyczący opracowania planu ogólnego

Ogłoszenie na stronie BIP gminy Golina LINK
 
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting