Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Aktualności

Aktualności

Radni Rady Miejskiej w Golinie uchwalili budżet na 2024 rok

Główne zadania zaplanowane do realizacji w 2024 roku to: budowa dróg gminnych, rozbudowa stacji uzdatniania wody, uporządkowanie gospodarki wodnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej, modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz dotacje na remont zabytków.

Podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2023 r. 14 radnych poparło projekt budżetu na 2024 rok (jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu).

Budżet gminy Golina na 2024 rok przewiduje dochody w wysokości niemal 79,4 mln zł i wydatki na poziomie 85,6 mln zł. Deficyt w wysokości w wysokości 6,2 mln zł zostanie sfinansowany przychodami ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych oraz przychodami z zaciąganych kredytów.

Na dochody w wysokości 79,4 mln składają się wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje, dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy oraz dochody majątkowe (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg, z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, środki z NFOŚiGW, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

Blisko 38 % wydatków z budżetu gminy, tj. 32,2 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje. Największym zadaniem zaplanowanym na przyszły rok będzie budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Kraśnica (odcinek Węglew – Kraśnica), koszt inwestycji wyniesie 9,6 mln zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 8,7 mln zł). Kolejną dużą inwestycją będzie rozbudowa stacji uzdatniania wody w Golinie wraz z przebudową sieci wodociągowej o wartości 6,8 mln zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 6,0 mln zł).

Wydatki na drogi w 2024 roku wyniosą 14,0 mln zł. Oprócz budowy drogi gminnej w miejscowości Kraśnica (odcinek Węglew – Kraśnica) wśród zaplanowanych zadań znalazły się m.in.:
 • budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie (1,6 mln zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1,3 mln zł),
 • przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina – ul. 3 Maja i ul. Zofii Nałkowskiej (2,1 mln zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 2,0 mln zł)),
 • budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi nr 472067P – sołectwo Golina – Kolonia (24 tys. zł),
 • budowa chodnika przy drodze gminnej 472012 – sołectwo Spławie (21 tys. zł),
 • wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie budowa spójnej w Obszarze Funkcjonalnym Aglomeracji Konińskiej sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (50 tys. zł),
 • wykonanie dokumentacji na budowę drogi w miejscowości Kraśnica Kolonia wzdłuż posesji od nr 33d do nr 50 – do drogi gminnej 146 (60 tys. zł),
 • budowa drogi w miejscowości Kraśnica Kolonia wzdłuż posesji od nr 33d do nr 50 – do drogi gminnej 146 – sołectwo Kraśnica (40 tys. zł),
 • przebudowa drogi gminnej nr 472032 – sołectwo Rosocha (24 tys. zł),
 • pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi 3229P w miejscowości Golina (20 tys. zł).
Dodatkowo w 2024 roku zaplanowano realizację innych ważnych dla społeczności gminy Golina inwestycji, m. in.:
 • budowa wodociągów na terenie gminy (50 tys. zł),
 • uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Golina (718,5 tys. zł),
 • budowa kanalizacji sanitarnej Węglew Kolonia ul. Rubinowa, Kraśnica ul. Nad Stawami, ul. Makowa, ul. Liliowa (100,2 tys. zł),
 • uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina (3,8 mln zł, w tym dofinansowanie PROW 2014-2020 2,6 mln zł),
 • wykup gruntów (50 tys. zł),
 • termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach (100 tys. zł) – w związku z aplikowaniem o środki unijne zapewniony został udział własny na realizację zadania),
 • wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ośrodka zdrowia w Golinie (157,4 tys. zł),
 • zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (580 tys. po realizacji zadania gmina otrzyma refundację z PFRON w kwocie 330 000,00 zł),
 • modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina (2,5 mln zł, w tym środki z NFOŚiGW 991,6 tys. zł),
 • budowa oświetlenia na ul. Wiatracznej – sołectwo Kawnice (10 tys. zł),
 • zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych – sołectwo Adamów (13 tys. zł),
 • objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe" (100 tys. zł),
 • zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – sołectwo Radolina (22,9 tys. zł),
 • dalszy ciąg prac przy budowie hali namiotowej – sołectwo Głodowo (20 tys. zł),
 • prace wykończeniowe budynku świetlicy wiejskiej – sołectwo Lubiecz (23,4 tys. zł),
 • wykonanie klimatyzacji w sali świetlicy wiejskiej – sołectwo Barbarka (18,5 tys. zł),
 • wykonanie klimatyzacji w sali świetlicy wiejskiej – sołectwo Adamów (13,0 tys. zł),
 • udział w Konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi z przeznaczeniem na  modernizację świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (sołectwo: Kolno, Spławie, Kraśnica, Radolina) (91,5 tys. zł),
 • dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – remont i przebudowa budynku plebanii kościoła parafialnego w Kawnicach (990 tys. zł, w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 970,2 tys. zł),
 • dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – remont elewacji plebanii oraz kościoła parafialnego w Myśliborzu (800 tys. zł, w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 784 tys. zł)),
 • dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (43,5 tys. zł),
 • przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w miejscowości Golina (800 tys. zł) – w związku z aplikowaniem o środki unijne zapewniony został udział własny na realizację zadania),
 • modernizacja istniejącego kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Moje Boisko–Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Kawnicach (248,2 tys. zł, w tym dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki 124,1 tys. zł),
 • budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w miejscowości Golina (67 tys. zł).

Dodatkowo Rada Miejska w Golinie przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2032, w której uwzględniono realizację następujących przedsięwzięć:

Lp. / Nazwa przedsięwzięcia / Okres realizacji od - do / Łączne nakłady finansowe
 1. LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 / 2023 - 2030 / 1,2 mln zł
 2. Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa / 2023 - 2024 / 24 tys. zł
 3. Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy – zaopatrzenie mieszkańców w wodę / 2023 - 2024 / 886 tys. zł
 4. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina – ochrona środowiska / 2023 - 2024 / 4,0 mln zł
 5. Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w miejscowości Golina - poprawa warunków dla dzieci / 2023 - 2025 / 2,0 mln zł
 6. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kawnicach – niższe zużycie energii oraz zmniejszenie strat ciepła / 2023 - 2025 / 736 tys. zł
 7. Obsługa bankowa budżetu Gminy Golina - zapewnienie usług bankowych / 2022 - 2024 / 86 tys. zł
 8. Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024 / 2023 - 2024 / 300 tys. zł
 9. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Golina na lata 2024 - 2030 - poprawa wizerunku gminy / 2023 - 2024 / 60 tys. zł
 10. Program polityki zdrowotnej realizowany w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy - zwiększenie świadomości społecznej w zakresie osteoporozy / 2023 - 2025 / 315 tys. zł
 11. Modernizacja istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta i Gminy Golina - ochrona środowiska / 2022 - 2024 / 2,5 mln zł
 12. Wykonanie dokumentacji i budowa drogi w miejscowości Kraśnica Kolonia wzdłuż posesji od nr 33d do 50 (do drogi gminnej 146) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców / 2023 - 2024 / 115 tys. zł
 13. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej w Golinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców / 2023 - 2024 / 1,6 mln zł
 14. Budowa kanalizacji sanitarnej Węglew Kolonia ul. Rubinowa, Kraśnica ul. Nad Stawami, ul. Makowa, ul. Liliowa – ochrona środowiska / 2024 - 2025 / 3,1 mln zł
Za przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032 zagłosowało 9 radnych, przeciw było 5 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting