Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Planowanie Przestrzenne i Budownictwo

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Golina

Uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Golina
 
 • Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr V-27-2007  z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w miejscowościach: Kraśnica, Węglew, Sługocinek, Przyjma, Spławie, Myślibórz i w mieście Golina.
Kraśnica, Węglew
Sługocinek
Przyjma, Spławie, m. Golina
Myslibórz, Spławie, m. Golina
 
 • Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr XXIV.119.2008 z dnia 4 września 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w mieście Golinie oraz w miejscowościach Myślibórz i Spławie.
 
 • Uchwała Rady Miejskiej w Golinie Nr XXIV.120.2008  z dnia 4 września 2008r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w mieście Golinie oraz w miejscowościach Węglew, Kawnice i Myślibórz.
Golina
Kawnice
Spławie
Węglew
 
Załączniki:
 
 • Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XIII_44_2011   z dnia 5.09.2011 roku w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla wybranych terenów w miejscowościach Chrusty, Lubiecz, Adamów, Barbarka, Myślibórz, Spławie w gminie Golina.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5 
 
 • Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXVIII_107_2012   z dnia 28.06.2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów  w miejscowości Kraśnica-Kolonia, obręb Kraśnica

Załącznik
 

 • Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXX_115_2012   z dnia 4.10.2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w gminie Golina

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
 

 • Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XVIII_90_2016 z dnia 31.03.2016 roku w sprawie  zmiany uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr LI/283/2010 z dnia 14.10.2010r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w miejscowości Kraśnica  

Załącznik

 • Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_118_2016 z dnia 30.09.2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie miejscowości Węglew, gmina Golina
 • Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_119_2016 z dnia 30.09.2016 roku w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie miejscowości Węglew, gmina Golina
 • Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_120_2016 z dnia 30.09.2016 roku w sprawie  uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w mieście Golina oraz w miejscowości Węglew, Kawnice i Myślibórz
 • Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_121_2016 z dnia 30.09.2016 roku w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie miejscowości Sługocinek, gmina Golina
 • Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_122_2016 z dnia 30.09.2016 roku w sprawie  zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXIV/119/2008 z dnia 4.09.2008r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w mieście Golina oraz w miejscowościach Myślibórz i Spławie
 • Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr XXV_123_2016 z dnia 30.09.2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXIV/120/2008 z dnia 4.09.2008r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w mieście Golina oraz w miejscowościach Węglew, Kawnice i Myślibórz
 • Uchwała nr LIII/292/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu miejscowości Golina i Myślibórz, Gmina Golina 
 • Uchwała nr LIII/293/2018  Rady Miejskiej w Golinie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie Węglew, miejscowość Węglew-Kolonia, Gmina Golina
 • Uchwała nr LIII/294/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie Węglew, miejscowość Węglew-Kolonia, Gmina Golina
 

Uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina

 • Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXVII_139_2004 z dnia 29.12.2004 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina

Kierunki
Uwarunkowania

 • Uchwała Rady Miejskiej w Golinie nr  XXVI_98_2012 z dnia 30.05.2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Opłata planistyczna

 • Pobieranie opłat planistycznych

Urząd Miejski w Golinie uprzejmie informuje, że na podstawie: Ustawa o planowaniu  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 poz. 503 ze zm.), Burmistrz Gminy zobowiązany jest ustawowo do pobierania jednorazowej opłaty planistycznej będącej wynikiem wzrostu wartości nieruchomości powstałej w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmiany:

Art.36 ust.4 "Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości (przy czym zbycie nieruchomości musi nastąpić przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "

Art.36 ust .4a "Opłaty, o której mowa w ust. 4, nie pobiera się w przypadku nieodpłatnego przeniesienia przez rolnika własności nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na następcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2016 r. poz. 277) albo przepisów w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wydanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich7) (Dz.U. z 2013 r. poz. 173, z 2015 r. poz. 349 oraz z 2016 r. poz. 337). W przypadku zbycia przez następcę nieruchomości przekazanych przez rolnika przepisy o opłacie, o której mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio.

 •  Procedura naliczania opłat planistycznych

Dla ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) niezbędne jest zatem łączne wystąpienie trzech przesłanek, tj.:

 • wzrostu wartości nieruchomości w następstwie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź jego zmiany,
 • określenia w planie miejscowym bądź jego zmianie stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości renty planistycznej,
 • zbycia nieruchomości przez dotychczasowego właściciela przed upływem 5 lat od daty wejścia w życie uchwalonego planu miejscowego bądź dokonanej w nim zmiany (przy czym pod pojęciem „zbycie
 • nieruchomości" należy rozumieć zarówno zbycie całej nieruchomości, jak i jej części, a także zbycie udziału w prawie własności nieruchomości).

 

Środki uzyskane z pobieranych opłat planuje się przeznaczyć na koszty związane z działalnością inwestycyjną gminy. Powyższe procedury pozwalają na intensywny rozwój gminy przy współdziałaniu władz samorządowych z mieszkańcami. Dochody te nie są obciążeniem podatkowym dla lokalnej społeczności, a jedynie ułamkową częścią od zysków, jakie uzyskują mieszkańcy dzięki wzrostowi wartości nieruchomości.

 

Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting