Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Świadczenia rodzinne

Dział świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie
zajmuje się wsparciem dla rodzin wychowujących dzieci oraz rodzin, w których znajduje się osoba niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy, spełniających określone kryteria.
 
Świadczeniami rodzinnymi są:
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne a także zasiłek dla opiekuna;
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.
Świadczenie rodzicielskie
 
Zasiłek rodzinny
jest świadczeniem uzależnionym od dochodu i przysługuje: 
1. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł netto w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.  
2. W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę 674,00 zł lub 764,00 zł pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami ustala się z zastosowaniem mechanizmu "złotówka za złotówkę".
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: 
1. Urodzenia dziecka.
2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. 
3. Samotnego wychowywania dziecka.
4. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
5. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
6. Rozpoczęcia roku szkolnego.
7. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku. 
W przypadku gdy złożysz wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada. 
W przypadku gdy złożysz wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia. 
W przypadku, gdy złożysz wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. 
Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w przypadku złożenia wniosku po terminach określonych powyżej, następuje od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu zasiłkowego. 
 
Stosowny wniosek na zasiłek rodzinny możesz pobrać:
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO 
Jeżeli nie masz możliwości pobrania druku ze strony internetowej wskazanej powyżej, możesz udać się do działu Świadczeń Rodzinnych w Golinie i pobrać druk w formie papierowej.
 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
 
O powyższe świadczenie ubiegać może się:
1. Matka lub ojciec dziecka.
2. Opiekun prawny dziecka.
3. Opiekun faktyczny dziecka.
Warunku które muszą zostać spełnione celem uzyskania zapomogi to:
1. Dziecko musi urodzić się żywe.
2. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 1922 zł
3. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
4. Kobieta musi udokumentować, poprzez przedłożenie zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, że pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu (nie stosuje się do osób, będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).
Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1000 zł na jedno dziecko.
 
Jeśli chcesz ubiegać się o to świadczenie możesz pobrać druk ze strony
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 
 
Jeżeli nie masz możliwości pobrania druku ze strony internetowej wskazanej powyżej, możesz udać się do działu Świadczeń Rodzinnych w Golinie i pobrać druk w formie papierowej.
 
Zasiłek pielęgnacyjny
 
Zasiłek pielęgnacyjny  jest niezależny od dochodu w rodzinie,  ubiegać o niego może się
1. Rodzic niepełnosprawnego dziecka.
2. Osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
3. Osoba, która ukończyła 75 lat.
4. Osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do  ukończenia 21. roku życia.
 
Jeśli chcesz ubiegać się o to świadczenie możesz pobrać druk ze strony
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO 
Jeżeli nie masz możliwości pobrania druku ze strony internetowej wskazanej powyżej, możesz udać się do działu Świadczeń Rodzinnych w Golinie i pobrać druk w formie papierowej.
 
Świadczenie pielęgnacyjne
 
O świadczenie pielęgnacyjne ubiegać może się :
- matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną (dziadkowie, rodzeństwo) lub inna osoba, na której zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności.
 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli nie podejmujesz lub rezygnujesz z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną względem, które legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwości samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Uwaga!! Niepełnosprawność osoby wymagającej opieki musi powstać nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później  niż do ukończenia 25 roku życia.
Jest to świadczenie niezależne od dochodu. Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.
 
Jeśli chcesz ubiegać się o to świadczenie możesz pobrać druk ze strony
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO 
Jeżeli nie masz możliwości pobrania druku ze strony internetowej wskazanej powyżej, możesz udać się do działu Świadczeń Rodzinnych w Golinie i pobrać druk w formie papierowej.
 
Specjalny Zasiłek Opiekuńczy
 
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia  lub innej pracy zarobkowej - w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Wyjaśniamy jednocześnie, iż obowiązek alimentacyjny spoczywa przede wszystkim na krewnych w linii prostej, na rodzeństwie, a także małżonkach.
 
W celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków do otrzymywania świadczenia, przed wydaniem decyzji ustalającej prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przeprowadzany jest wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Specjalny zasiłek opiekuńczy uzależniony jest od dochodu i przysługuje:
1. Jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby niepełnosprawnej 
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł 
2. Jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę 764 zł o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany – obecnie najniższy zasiłek rodzinny wynosi 95 zł, wówczas specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje
 
Jeśli chcesz ubiegać się o to świadczenie możesz pobrać druk ze strony
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO 
Jeżeli nie masz możliwości pobrania druku ze strony internetowej wskazanej powyżej, możesz udać się do działu Świadczeń Rodzinnych w Golinie i pobrać druk w formie papierowej.
 
Świadczenie rodzicielskie
 
Świadczenie przysługuje:
1. Matce.
2. Ojcu, w przypadku: 
A. Skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka.
B. Śmierci matki dziecka.
C. Porzucenia dziecka przez matkę. 
3. Opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.
4. Rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia 
5. Osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia. 
6. Jednemu z rodziców w przypadku, gdy kobieta urodziła dziecko w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu.
Świadczenie rodzicielskie nie jest uzależnione od dochodu i przysługuje przez okres: 
1. 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka.  
2. 65 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci . 
3. 67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci.
4. 69 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci. 
5. 71 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci. 
 
Jeśli chcesz ubiegać się o to świadczenie możesz pobrać druk ze strony
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO 
Jeżeli nie masz możliwości pobrania druku ze strony internetowej wskazanej powyżej, możesz udać się do działu Świadczeń Rodzinnych w Golinie i pobrać druk w formie papierowej.
 
Jednorazowe świadczenie „ Za życiem”
 
Świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka przyznaje się na to dziecko jednorazowo w wysokości 4.000 zł.  Jednorazowe świadczenie przysługuje na dziecko bez względu na dochód.
Osoby mogące ubiegać się o świadczenie to: 
1. Matka
2. Ojciec
3. Opiekun prawny
4. Opiekun faktyczny - osoba faktycznie zajmująca się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka
Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli: 
1. Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.
2. Jeżeli na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
3. W przypadku urodzenia martwego dziecka. 
 
Jeśli chcesz ubiegać się o to świadczenie możesz pobrać druk ze strony
 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem" 
Jeżeli nie masz możliwości pobrania druku ze strony internetowej wskazanej powyżej, możesz udać się do działu Świadczeń Rodzinnych w Golinie i pobrać druk w formie papierowej.
 
Fundusz Alimentacyjny
 
Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania środkami budżetowymi osób uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów.
 
Osoby mogące ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego to: 
1. Osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd  jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
2. Przedstawiciel ustawowy osoby uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd  jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów „bezskuteczność egzekucji” - oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z powodu: 
1. Braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika 
2. Braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
do ukończenia przez nią 18. roku życia albo
do ukończenia 25. roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej albo
bezterminowo, gdy legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub          znacznym stopniu niepełnosprawności,
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od dochodu i przysługują:
1. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł netto.
2. W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia  z funduszu alimentacyjnego  przysługującego danej osobie uprawnionej, świadczenie z funduszu alimentacyjnego  przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu  alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny  w przeliczeniu na osobę w rodzinie (gdy kwota świadczenia ustalona jak wyżej jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje).
Do wniosku musisz dołączyć zaświadczenie komornika sądowego (lub w przypadku egzekucji za granicą – zaświadczenie Prezesa Sądu Okręgowego) o bezskuteczności egzekucji alimentów.
 
Jeśli chcesz ubiegać się o to świadczenie możesz pobrać druk ze strony
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 
Jeżeli nie masz możliwości pobrania druku ze strony internetowej wskazanej powyżej, możesz udać się do działu Świadczeń Rodzinnych w Golinie i pobrać druk w formie papierowej.
 
Dodatek mieszkaniowy:
Dodatek mieszkaniowy przysługuje przy spełnianiu łącznie niżej wymienionych warunków osobom:
1. Posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu (najem, podnajem, spółdzielcze prawo, własność, użyczenie) oraz bez tytułu prawnego – oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny
2. Których średni miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:
- kwoty 2.265,01 zł w gospodarstwie jednoosobowym (stanowiącej 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku wynoszącego aktualnie 5.662,53 zł)
- kwoty 1.698,76 zł w gospodarstwie wieloosobowym (stanowiącej 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej)
3. Zajmującym lokal o powierzchni użytkowej w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekraczającym powierzchni normatywnej o więcej niż 30%:
A. 35m2 - dla 1 osoby +30% = 45,50 m2
B. 40m2 - dla 2 osób + 30% = 52,00 m2
C. 45m2 - dla 3osób + 30% = 58,50 m2
D. 55m2 - dla 4osób + 30% = 71,50 m2
E. 65m2 - dla 5osób + 30% = 84,50 m2
F. 70m2 - dla 6osób + 30% = 91,00 m2
UWAGA! W przypadku zamieszkiwania większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m2, jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
W skład gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy wchodzą:
1. Wnioskodawca, jeśli samodzielnie zamieszkuje w lokalu
2. Małżonek i inne osoby, które wspólnie z wnioskodawcą w lokalu zamieszkują i gospodarują
 
Dodatek osłonowy
przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Podstawowym założeniem dodatku osłonowego było objęcie nim dużej liczby beneficjentów. Dlatego jako podstawę do stwierdzenia prawa do dodatku przyjęto w uproszczeniu dochód, osiągany netto. Szczegółowe zasady w tym zakresie określone są w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
 Wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustalana będzie na podstawie definicji dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.  z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
3. inne enumeratywnie wskazane dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w:
1. roku 2020, tj. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy  – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego 
w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku;
2. roku 2021, tj. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku.
Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania. Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
1. 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2. 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3. 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4. 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
 
Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:
1. 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2. 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3. 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4. 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
 
Co ważne, dodatek osłonowy ma charakter świadczenia socjalnego, dlatego nie będzie on objęty podatkiem dochodowym, ani nie będzie podlegał egzekucji. Podane kwoty dodatku to kwoty, które są wypłacane bezpośrednio beneficjentowi.
 
Warto zaznaczyć, że obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.
Jeśli wniosek został złożony do 31 stycznia 2022 r. - dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacona zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022r.
 
Jeśli wniosek został złożony po 31 stycznia 2022 r. - dodatek wypłacony będzie jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 
2 grudnia 2022 r.
 
Osoby, które nie złożą wniosku w terminie do 31 stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek najpóźniej do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 
100 % dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.
Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.
 
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składać należy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Golinie w dziale świadczeń. Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony również drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
 
Jeżeli nie masz możliwości złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek, który dostępny jest:
 
Jeżeli nie masz możliwości pobrania druku ze strony internetowej wskazanej powyżej, możesz udać się do działu Świadczeń Rodzinnych w Golinie i pobrać druk w formie papierowej.
 
Karta Dużej Rodziny
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia jedno z poniższych wymagań:
1. Min. troje dzieci jest w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2. Min. troje dzieci jest w wieku do ukończenia 25. roku życia i nadal uczy się / studiuje;
3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
Posiadacz karty uprawniony jest do korzystania z systemu ulg/zniżek u partnerów na terytorium Polski wymienionych na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
 
Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
UWAGA – Karta Dużej Rodzinny jest kartą imienną z numerem PESEL jej właściciela i daje ulgi / zniżki tylko właścicielowi karty (Karty rodziców nie upoważniają do zniżek dla dzieci).
Po przyznaniu Karty, każdy Posiadacz aktywnej Karty będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel (warunkiem jest dostęp do aplikacji).
 
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie
 
Wnioskodawca ponosi opłatę za:
1. domówienie drugiej (tradycyjnej) formy Karty Dużej Rodziny w przypadku gdy członkowi rodziny, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej w wysokości 10,00 zł
 
Należności można wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Golinie
z dopiskiem w tytule wpłaty: opłata za dodatkową formę Karty Dużej Rodziny
 
2. wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w wysokości 11,00 zł
 
Należności można wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Golinie
z dopiskiem w tytule wpłaty: duplikat Karty Dużej Rodziny
 
Jeżeli nie masz możliwości złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek, który dostępny jest:
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu (plik pdf 100KB) 
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01 (plik pdf 80KB) 
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03 (plik pdf 78KB) 
Jeżeli nie masz możliwości pobrania druku ze strony internetowej wskazanej powyżej, możesz udać się do działu Świadczeń Rodzinnych w Golinie i pobrać druk w formie papierowej.
 
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
jest  to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. 
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:
1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
1.320,00 zł dla osoby w rodzinie.
 
 Poza kryterium dochodowym muszą zostać również spełnione minimum dwa kryteria socjalne określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność)
 
Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:
Zgłosić się do  Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania  w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy informację, która umożliwia odbiór żywności
 
Pomoc żywnościowa w gminie Golina przekazywana jest za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej współpracującej z Bankiem Żywności w Koninie. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych.
Klient powiadamiany jest o terminie odbioru żywności telefonicznie.
 
Jeśli chcesz ubiegać się o to świadczenie możesz pobrać druk ze strony
 
Załącznik nr 5 Skierowanie [skierowanie tryb zwykły, nowe kryterium od 1.01.2022]
Jeżeli nie masz możliwości pobrania druku ze strony internetowej wskazanej powyżej, możesz udać się do działu Świadczeń Rodzinnych w Golinie i pobrać druk w formie papierowej.
 
 
"Czyste Powietrze" - zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
 
Program „Czyste Powietrze” przygotowany jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Kierowany jest dla osób o niższych dochodach. Wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powinna do dnia złożenia wniosku, uzyskać z zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.
Osoba wnioskująca o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego powinna zamieszkiwać  na terenie  gminy Golina. Osoba zainteresowana złożeniem ww. wniosku winna wystąpić do Burmistrza Goliny za pośrednictwem MOPS  z żądaniem wydania powyższego zaświadczenia. 
 
Wniosek możesz pobrać na poniższej stronie Ministra Klimatu:
https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/
 
Jeżeli nie masz możliwości pobrania druku ze strony internetowej wskazanej powyżej, możesz udać się do działu Świadczeń Rodzinnych w Golinie i pobrać druk w formie papierowej.
 
W terminie 7 dni od złożenia żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego i skompletowania dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. 
 
 
Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy
jest przyznawane na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę za dzień, przy czym świadczenie to obejmuje zapewnienie zarówno koszty zakwaterowania jak i wyżywienia.
Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania Ukraińcom płatne jest nie dłużej niż przez 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli więc zakwaterowanie miało miejsce nie od razu po przyjeździe, ale np. dopiero po upływie kilku dni, okres za który można otrzymać świadczenie odpowiednio się skraca.
Należy pamiętać, że okres wypłaty świadczenia może być przedłużony powyżej 120 dni w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 
Uchodźca korzystający z pomocy musi mieć nadany PESEL, a w formularzu o przyznanie świadczeń za zakwaterowanie obowiązkowo należy ten PESEL podać.
 
Jeśli chcesz ubiegać się o to świadczenie możesz pobrać druk ze strony
Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (plik doc 76KB) 
Załącznik do wniosku - Karta osoby przyjętej do zakwaterowania (plik doc 85KB) 
Jeżeli nie masz możliwości pobrania druku ze strony internetowej wskazanej powyżej, możesz udać się do działu Świadczeń Rodzinnych w Golinie i pobrać druk w formie papierowej.
 
Wnioski o świadczenia rodzinne, opiekuńcze i inne możesz złożyć:
 
1. Poprzez Portal Informacyjno - Usługowy „emp@tia” -TUTAJ
2. Osobiście w dziale Świadczeń Rodzinnych  ul. Plac Kazimierza Wielkiego 8 62-590 Golina (budynek CAL)
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting